СУТНІСТЬ І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СЛУЖБОВИХ СПОРІВ
В корзину
200 грн.
Описание

УДК 342.925:35.08(477)
ББК 67.0
Л 613
Рекомендовано до друку вченою радою
Інституту стратегічних комунікацій
Глобальної організації союзницького лідерства
(протокол № 12/2017-м від 19 січня 2017 р.)

Рецензенти:
І. В. Діордіца - кандидат юридичних наук, доцент, голова Інституту адміністра-
тивного правосуддя та судової реформи Глобальної організації союзницько-
го лідерства;
О. В. Кушнір - кандидат юридичних наук, провідний спеціаліст Департаменту
стратегічного розвитку сектору оборони і безпеки Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України ;
Т. П. Мінка - доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри адміністра-
тивного права, процесу та адміністративної діяльності ОВС Дніпропетров-
ського державного університету внутрішніх справ;
І. Д. Пастух - кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри
адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ;
І. М. Рижов - доктор юридичних наук, професор, віце-президент Академії безпе-
ки відкритого суспільства.

Ліпкан В.А.
Л 613 Сутність та порядок вирішення службових спорів : [монографія] / В. А. Ліпкан,
О. Г. Мовчун / за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : Видавець О. С. Ліпкан, 2017. - 312 с.
ISBN 978-966-2439-54-0

Монографію присвячено дослідженню сутності та порядку вирішення
службових спорів. Висвітлено сутність публічно-службових відносин, визначе-
но їх місце в предметі адміністративного права. Сформульовано поняття служ-
бового спору, розкрито його сутність, здійснено класифікацію таких спорів, оха-
рактеризовано суб'єктів службового спору, визначено його предмет та підстави.
Окремо розкрито вирішення службових спорів без звернення до суду (по-
засудовий порядок), також охарактеризовано процес вирішення службових
спорів в порядку адміністративного судочинства.
Вироблено конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення ви-
рішення службових спорів в адміністративному праві.
Монографія є логічним продовженням серії „ORDO ORDINANS" наукової
школи доктора юридичних наук В.А. Ліпкана і стане в пригоді аспірантам, на-
уково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями вирішення
службових спорів.

УДК: 342.925:35.08(477)
ББК 67.0
© Видавець О. С. Ліпкан, 2017

© В. А. Ліпкан, О.Г. Мовчун, 2017

ISBN 978-966-2439-54-0 

Содержание
ЗМІСТ
ПЕРЕДНЄ СЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СЛУЖБОВИХ СПОРІВ . . . . . . . . . . . . 19
1.1. Службові відносини в адміністративному праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Предмет адміністративного права та публічна служба . . . . . . . . . 21
Поняття, ознаки та види публічної служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Становлення публічної служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Публічна служба, як комплексний правовий інститут . . . . . . . . . . . 35
Контрактні відносини на публічній службі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.2. Поняття та сутність службового спору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Публічно-правові відносини - сфера об'єктивізації публічно-
правових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Службовий спір як вид публічно-правового спору . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Юридична природа службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Поняття та ознаки службового спору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
1.3. Класифікація службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Нормативно-правове закріплення
видів службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Науково-практичні підходи
до поділу службових спорів на види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Висновки до розділу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ СЛУЖБОВОГО СПОРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.1. Суб'єкти службового спору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Зміст службового спору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Суб'єкт призначення як сторона службового спору . . . . . . . . . . . . . . 91
Публічний службовець як сторона службового спору . . . . . . . . . . . . . 96
6
В. А. ЛІПКАН, О. Г. МОВЧУН
2.2. Предмет службового спору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Об'єкт та предмет службового спору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Проблеми визначення предмета службового спору . . . . . . . . . . . . . . 114
Законність правового акта публічної служби
як предмет спору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2.3. Підстави службового спору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Причини службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Приводи до службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Висновки до розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
РОЗДІЛ ІІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК
ВИРІШЕННЯ СЛУЖБОВИХ СПОРІВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
3.1. Позасудовий порядок вирішення службових спорів . . . . . . . . . . . . 141
Поняття позасудового порядку
вирішення службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Квазісудові органи
як суб'єкти вирішення службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Види позасудового вирішення службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Зарубіжний досвід позасудового порядку вирішення службових
спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Напрями удосконалення позасудового порядку вирішення
службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
3.2. Вирішення службових спорів у порядку адміністративного
судочинства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Організаційно-правове забезпечення вирішення службових
спорів у порядку адміністративного судочинства . . . . . . . . . 179
Проблеми застосування трудового законодавства та
законодавства про публічну службу у вирішенні
службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Питання застосування норм загальних та спеціальних
законів при вирішені службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Службові спори, пов'язані зі вступом
на публічну службу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Вирішення службових спорів, пов'язаних з проходженням
публічної служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Вирішення службових спорів, пов'язаних з припиненням
публічної служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Висновки до розділу 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
7
СУТНІСТЬ І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СЛУЖБОВИХ СПОРІВ
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
ТЕЗАУРУС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
КОРИСНА БІБЛІОГРАФІЯ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ . . . . . . . . . 269
Проходження публічної служби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Вирішення службових спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Праці наукової школи доктора юридичних наук Ліпкана В. А. . . . . . . 280
СЛОВА ДЯКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии