Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг
В корзину
400 грн.
Описание
УДК 342.951
ББК Х 621
Л 613

 

 

Рецензенти:
Р. А. Калюжний - доктор юридичних наук, професор, заступник директора Юридичного інституту Національного авіаційного університету
А. Т. Ковальчук - доктор юридичних наук, професор, авідувач кафедрою транспортного права Київської державної академії водного транспорту;
О. Ю. Піддубний - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. акад. В.З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 

Ліпкан В. А.

Л 613 Адміністративна відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг : [монографія] / В. А. Ліпкан, М. Ю. Довгань / за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2013. - 302 с.
ISBN 978-966-2439-46-5

 

Монографію присвячено теоретичним та практичним проблемам адміністративної відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг. У ній на основі чинного законодавства, наукових поглядів, практики правозастосування визначаються місце державних закупівель в системі засобів публічного регулювання господарської діяльності, з'ясовано сутність державних закупівель, наводиться їх поняття, визначаються поняття та місце адміністративної відповідальності серед інших видів юридичної відповідальності в сфері державних закупівель, сформульовано поняття «адміністративний проступок у сфері державних закупівель», розкрито його ознаки, досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки його складу, проаналізовано адміністративні стягнення, що застосовуються за ці порушення, а також порядок провадження у справах про адміністративні проступки в сфері державних закупівель.
Сформульовано пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства, що встановлює адміністративну відповідальність за порушення порядку державної закупівлі товарів, робіт і послуг.
Монографія стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями здійснення державних закупівель.

 

УДК 342.951
ББК Х 621

© ФОП О. С. Ліпкан, 2013.
ISBN 978-966-2439-46-5 © В. А. Ліпкан, М. Ю. Довгань, 2013

Содержание
Зміст
BRIEF CONTENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONTENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ПЕРЕДНЄ СЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ВСТ УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Розд іл І. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ОБ'ЄКТ
АДМІ НІСТ РАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.1 Державні закупівлі в системі засобів публічного регулювання
господарської діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Місце публічної адміністрації у регулюванні економічних відносин 27
Основні засади здійснення публічною адміністрацією
внутрішньої політики в економічній сфері 31
Функції публічної адміністрації в економічній сфері . 35
Особливості державного замовлення в системі засобів і
механізмів публічного регулювання господарської діяльності . 48
1.2 Поняття та зміст державних закупівель в Україні . . . . . . . . . . . . . . . .49
Поняття та ознаки державного замовлення 53
Державний контракт як форма реалізації державного замовлення 56
Напрями реформування системи державних замовлень . 69
Державні закупівлі як спосіб реалізації державного замовлення 71
Закордонний досвід правового регулювання здійснення
державних закупівель (на прикладі Грузії) . 81
1.3 Поняття та місце адміністративної відповідальності серед
інших видів юридичної відповідальності в сфері державних
закупівель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
6
В. А. ЛІПКАН, М. Ю. ДОВГАНЬ
Місце адміністративної відповідальності серед інших видів
юридичної відповідальності в сфері державних закупівель 90
Поняття адміністративної відповідальності 98
Розд іл ІІ. АДМІ НІСТ РАТИВНО-ПРАВОВА
ХАРАКТЕРИСТ ИКА ПОРУШЕНЬ ПОРЯДКУ
ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ,
РОБІТ І ПОСЛУГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2.1 Адміністративний проступок як підстава адміністративної
відповідальності в сфері державних закупівель . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Поняття та ознаки адміністративного проступку 106
Ознаки адміністративного проступку в сфері здійснення
державних закупівель . 108
Поняття та види адміністративних проступків у сфері
державних закупівель . 119
2.2 Об'єктивні ознаки складу проступків, що посягають на
встановлений порядок державних закупівель . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Об'єкт адміністративного проступку в сфері державних
закупівель 121
Об'єктивна сторона адміністративного проступку в сфері
державних закупівель . 125
2.3 Суб'єктивні ознаки складу проступків, що посягають на
встановлений порядок здійснення державних закупівель . . . . . . . 147
Суб'єкт адмiнiстративного проступку . 147
Суб'єктивна сторона адміністративного проступку 159
Розд іл IIІ. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМ АДМІ НІСТ РАТИВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ . . . . 167
3.1 Види адміністративних стягнень, які застосовуються за
порушення порядку здійснення закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Поняття, ознаки та види адміністративних стягнень . 170
Аналіз адміністративних санкцій, передбачених за
порушення в сфері державних закупівель у зарубіжних
країнах . 174
Порядок та строки накладення адміністративних стягнень 180
7
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ ДЕРЖАВНОЇ ЗАКУПІВЛІ ...
3.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Провадження у справах про адміністративні проступки,
пов'язані з порушенням порядку здійснення державних
закупівель товарів, робіт і послуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Поняття та стадії провадження у справах про
адміністративні проступки 187
Порушення справи про адміністративне правопорушення 189
Розгляд справ про адміністративні правопорушення в сфері
державних закупівель 195
Перегляд постанови в справі про адміністративне
правопорушення 198
Виконання прийнятої постанови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
CONCLUSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
ТЕЗАУРУС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
СПИСОК ВИКОРИСТ АНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Кори сна бібл іогра фія зА темОЮ до слідження . . . . . . . . . 286
Державне замовлення, державні закупівлі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Адміністративна відповідальність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
СЛОВА ДЯКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі