Вступ до правоохоронної діяльності
В корзину
80 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
Описание
ББК Х629.0
УДК 343.1
В 858
Рекомендовано Міністерством внутрішніх справ України
(лист № 6/7-1355 від 22.03.2011 року)
Автори:
Є.О. Гіда, професор кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх
справ, кандидат юридичних наук, доцент;
Є.В. Білозьоров, доцент кафедри теорії держави та права Національної академії вну-
трішніх справ, кандидат юридичних наук;
А.М. Завальний, доцент кафедри теорії держави та права Національної академії вну-
трішніх справ, кандидат юридичних наук;
А.О. Осауленко, доцент кафедри теорії держави та права Національної академії вну-
трішніх справ, кандидат юридичних наук.
Рецензенти:
С.Д. Гусарєв, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри теорії держави та
права Національної академії внутрішніх справ.
О.Г. Мурашин, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН Украї-
ни, завідувач кафедрою теорії та історії держави і права Відкритого міжнародного університе-
ту розвитку людини «Україна».
С.Г. Стеценко, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки Украї-
ни, завідувач кафедри теорії держави та права Національної академії прокуратури України.
В 858 Вступ до правоохоронної діяльності [Текст]: навч. посібник (для абітурієнтів з числа
випускників загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв та гімназій) / Є.О. Гіда, Є.В. Біло-
зьоров, А.М. Завальний, А.О. Осауленко; за заг. ред. Є.О. Гіди. - К.: ФОП О.С. Ліп-
кан, 2011. - 200 с.
ISBN 978-966-2439-19-9
Посібник розраховано на абітурієнтів та слухачів підготовчих відділень, які готуються
до вступу у вищий навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України. Посібник укла-
дено відповідно до програм для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і на-
уки, молоді та спорту України. В посібнику висвітлено питання, що рекомендовані Міністер-
ством внутрішніх справ України для проведення співбесіди з абітурієнтами з числа випускни-
ків загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв, гімназій, технікумів, училищ щодо готовності до
навчання та проходження служби в міліції.
ББК Х629.0
УДК 343.1
© ФОП О. С. Ліпкан, 2011.
ISBN 978-966-2439-19-9 © Автори, 2011.
Содержание
ЗМІСТ
ВСТУПНЕ СЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
РЕКОМЕНДОВАНИЙ МВС УКРАЇНИ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СПІВБЕСІДИ Щ ОДО ГОТОВНОСТІ
ДО НАВЧАННЯ ТА ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В МІЛІЦІЇ . . . . 14
ЛЮДИ НА ТА СУСПІЛЬСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ПРАВОЗНАВСТВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ОСОБЛИВОСТІ ДІ ЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ЧАСТИНА 1. «ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1. Співв іднош ення понять лю дина , особ ист ість , грома дян ин . . . 18
2. Взаємозв 'язок в лю дині біолог ічного , соц іального та
духовного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. Людина та основн і теор ії її по ходження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. Віков і етап и лю дського життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5. Мета , сенс , спос іб лю дського життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6. Клас ифікац ія потр еб лю дини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7. Види лю дської діяльност і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8. Почуття , інт елект , воля в житт і лю дини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
9. Світогля д: поняття та структура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10. Сутн ість та структура лю дської св ідомост і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
11. Мат еріальн ість та ідеальн ість св іту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
12. Сутн ість культур и особ истост і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
13. Поняття культур и. Мат еріальна та духовна культура . . . . . . . . . 32
14. Мова як зас іб лю дського сп ілкування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
15. Сім'я як мала соц іальна група . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
16. Поняття рівня життя та його показн ики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8 Вступ до правоохоронної діяльності
17. Поняття ідеалу та його різнов иди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
18. Впл ив сусп ільства на пр иро ду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
19. Впл ив пр иро дно -географ ічного середов ища на
сусп ільн е життя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
20. Роль та зна чення ідеолог ії сусп ільства у формуванн і
особ истост і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
21. Закон і законом ірн ість . Прост ір і час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
22. Сутн ість поняття «пізнання ». Лог ічне (рац іональн е) пізнання . 44
23. Мораль та моральн ість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
24. Ч есть , сов ість , гідність лю дини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
25. Інт елігентн ість і поря дність лю дини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
26. Добро і зло як моральн і кат егор ії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
27. Прав да, хиба , іст ина -
єдність та відмінн ість між ними . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
28. Ант игуманн ість та гуманн ість лю дськ их взаємов іднос ин . . . 51
29. Сусп ільство як самоорган ізована сист ема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
30. Роль цивілізац ії у розв итку лю дини і сусп ільства .
Основн і ознак и су часної цивілізац ії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
31. Поняття рід, пл ем'я, наро дність , нац ія та етнос . . . . . . . . . . . . . . . . 56
32. Формування і розв иток української нац ії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
33. Сутн ість економ ічних проц есів сусп ільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
34. Основн і пр іор итети зовн ішньої пол ітики Україн и . . . . . . . . . . . . . . 61
35. Міжнаро дні інт еграц ійні проц еси в Україн і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
36. Характ ерист ика основн их св ітов их релігій су часност і . . . . . . . 63
37. Грома дськ і ру хи і грома дськ і орган ізац ії в су часн ій Україн і . . 66
38. Соц іальна сутн ість прац і. Причини безроб іття та
пол ітика за йнятост і в Україн і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
39. Особл ивост і демограф ічної ситуац ії в Україн і . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
40. Виникн ення та шля хи розв 'язання конфл іктн их ситуац ій . . . . 71
ЧАСТИНА 2. «ПРАВОЗНАВСТВО» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
1. Поняття та ознак и держав и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2. Функц ії держав и: поняття , види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3. Форма державного правл іння :
поняття , різнов иди та їх характ ерист ика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4. Форма територ іального устрою :
поняття , різнов иди та їх характ ерист ика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5. Форма державно -правового режиму : поняття , різнов иди
та їх характ ерист ика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6. Право : поняття , ознак и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
ЗМІСТ 9
7. Суб 'єкт и права : поняття та види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8. Норма права : поняття та ознак и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
9. Структура норм и права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
10. Форма права : поняття , види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
11. Поняття та ознак и правов іднос ин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
12. Структура правов іднос ин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
13. Нормат ивно -правов ий акт : поняття , ознак и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
14. Закон : поняття та види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
15. Підзаконн і нормат ивно -правов і акт и: поняття та види . . . . . . . 99
16. Поняття та ознак и правової держав и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
17. Поняття , ознак и та скла д правопоруш ення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
18. Поняття і види юр идичної відпов ідальност і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
19. Конст итуц ія Україн и:
поняття та юр идичні власт ивост і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
20. Характ ерист ика форм и української держав и відпов ідно
до Конст итуц ії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
21. Грома дянство Україн и: поняття , умов и набуття та
пр ипинення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
22. Конст итуц ійні права та обов 'язк и грома дян Україн и . . . . . . . . . 110
23. Правов ий статус та повнова ження Верховної Ради Україн и . 113
24. Президент Україн и:
правов ий статус і повнова ження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
25. Каб інет Міністр ів Україн и:
скла д, поря док формування та повнова ження . . . . . . . . . . . . . . . 117
26. Центральн і орган и виконав чої вла ди в Україн і . . . . . . . . . . . . . . . . 118
27. Місц еві орган и виконав чої вла ди в Україн і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
28. Місц еве самовря дування в Україн і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
29. Поняття та заса ди здійсн ення правосу ддя в Україн і . . . . . . . . . 121
30. Конст итуц ійний Суд Україн и
(скла д, поря док формування та повнова ження ) . . . . . . . . . . . . . . 123
31. Прокуратура Україн и, її функц ії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
32. Право власност і: поняття , зм іст , види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
33. Поняття та види
цивільно -правов их договор ів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
34. Поняття шлюбу та умов и його укла дення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
35. Поняття , сторон и та зм іст тру дового договору . . . . . . . . . . . . . . . 130
36. Поняття та ознак и адміністрат ивного проступку . . . . . . . . . . . . 132
37. Види адміністрат ивн их стягн ень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
38. Поняття та ознак и зло чину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
39. Скла д зло чину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
40. Види кр имінальн их покарань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
10 Вступ до правоохоронної діяльності
ЧАСТИНА 3. «ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
1. Сист ема правоо хоронн их орган ів Україн и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
2. Поняття та по ходження військової пр исяг и . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
3. Поняття та пр изна чення військов их статут ів . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4. Поняття статутн их взаємов іднос ин між
військовослу жбовцям и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5. Прав ила військової вв ічливост і та пов едінк и . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
6. Поря док видання та виконання наказ ів
військовослу жбовц ів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
7. Суть і зна чення військової дисц ипл іни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
8. Правова основа діяльност і міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
9. Поняття та функц ії міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
10. Структура міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
11. Принц ипи діяльност і міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
12. Основн і права міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
13. Основн і обов 'язк и міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
14. Основн і зав дання міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
15. Зав дання кр имінальної міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
16. Зав дання міліції грома дської безп еки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
17. Основн і зав дання транспортної міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
18. Основн і зав дання Державної автомоб ільної інсп екц ії . . . . . . . . 159
19. Основн і зав дання міліції охорон и (Державна слу жба
охорон и) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
20. Основн і зав дання су дової міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
21. Основн і зав дання сп еціальної міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
22. Прийняття на слу жбу до міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
23. Проф есійний ризик в діяльност і міліції: поняття та види . . . . . 163
24. Відпов ідальн ість прац івн иків міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
25. Моральн і якост і прац івн ика міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
26. Д ержавна таємн иця :
поняття та характ ерист ика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
27. Правов е станов ище прац івн иків міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
28. Правов ий за хист прац івн иків міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
29. Соц іальн ий за хист прац івн иків міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
30. Нагля д за діяльн істю міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
31. Взаємо дія міліції з тру дов ими кол ект ивам и,
грома дськ ими орган ізац іям и й нас еленням . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
32. Основн і пр ичини проф есійної деформац ії прац івн иків
міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
33. Ім ідж прац івн ика міліції в Україн і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
ЗМІСТ 11
34. Проф есіонал ізм прац івн ика міліції: поняття та кр итерії
визна чення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
35. Фактор и формування проф есійної св ідомост і та
культур и прац івн ика міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
36. Слу жбова дисц ипл іна міліції в Україн і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
37. Поняття та сп івв іднош ення сусп ільного поря дку і
правопоря дку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
38. Поняття та пр инц ипи законност і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
39. Гарант ії законност і . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
40. Загальна характ ерист ика Закону Україн и «Про державну
слу жбу » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧ ИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі