Тероризм і національна безпека України
В корзину
200 грн.
Описание

ББК 67.9 (4 УКР) 401.212
Л61 УДК 343.3 (477)

Ліпкан В.А.

Тероризм і національна безпека України. - К.: Знання, 2000. -184 с.
ISBN 966-618-111-8

Дана робота містить комплексний науково-практичний аналіз національної безпеки як об'єкта захисту від тероризму. Досліджене доктринальне поняття тероризму, його співвід­ношення з іншими поняттями соціально-політичних і соціа­льно-правових явищ. Надана кримінально-правова оцінка те­роризму, розглянуті форми його прояву. Особлива увага при­ділена розгляду проблем забезпечення національної безпеки України. Вноситься низка пропозицій, спрямованих на вдос­коналення законодавства по боротьбі з тероризмом, а також удосконалення діяльності уповноважених органів державної влади по захисту національної безпеки від тероризму.
Дослідження призначене для працівників органів дер­жавної влади, правоохоронних органів, юристів, а також ши­рокого кола вчених, ад'юнктів, аспіратів, викладачів, студе­нтів — всіх тих, хто цікавиться даною проблематикою.
Автор висловлює вдячність за фінансове сприяння у виданні книги заступнику начальника слідчого відділу Залізничного РУТУ МВС України в м.Києві РУДЕНКУ Михайлу Михайловичу.

 

Содержание

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ............................................................................6
ВСТУП ............................................................................................................................... 7
РОЗДІЛ 1  Сутність та види тероризму...................................................... 11
1.1. Поняття та зміст тероризму ..................................................... .................….11
1.1.1. Відмінність тероризму від політичних злочинів...................................…...13
1.1.2. Офіційні та доктринальні визначення тероризму .............................….....16
1.1.3. Відмежування тероризму від суміжних понять. ...................….................23
1.1.3.1. Тероризм і терор ........ ..........................................................................24
1.1.3.2. Тероризм і тероризування ....................................................................29
1.1.3.3. Тероризм і геноцид ................................................................................31
1.1.3.4. Тероризм і агресія ..................................................................................32
1.1.3.5. Тероризм і анексія .................................................................................33
1.1.3.6. Тероризм і війна ................................................................................….34
1.1.3.7. Тероризм і революція .............................................................................35
1.1.3.8. Тероризм і повстанська та партизанська боротьба ........................37
1.1.3.9. Тероризм і репресія ..........................................................................…..38
1.1.3.10. Тероризм і анархізм .............................................................................39
1.1.3.11. Тероризм і расизм та апартеїд .........................................................40
1.1.3.12. Тероризм і фашизм ..............................................................................40
1.1.3.13. Тероризм і вандалізм ...........................................................................41
1.1.4. Ознаки тероризму ................................................................................………42
1.1.5. Визначення тероризму в широкому та вузькому розумінні ...............….....45
1.2. Проблеми класифікації тероризму................................................................ 46
1.2.1. За територією вчинення тероризму ....................................................….... 47
1.2.2. За рівнем організації актів тероризму .............................................…........48
1.2.3. За елементами характеристики тероризму .......................................…... 56
1.2.4. За видами терористських груп (організацій) ......................................…... 65
РОЗДІЛ 2  Національна безпека України і тероризм........................71
2.1. Національна безпека України як об’єкт захисту від тероризму...........71
2.1.1. Стан та динаміка розвитку проявів тероризму .................….................. 71
2.1.2. Чинники розвитку тероризму в Україні ................................................…...77
2.1.2.1. Соціально-економічні чинники ..................................…................…... 77
2.1.2.2. Соціально-психологічні чинники .................................…................…...80
2.1.2.2.1. Щодо процесу творення української нації ................……..81
2.1.2.3. Криміналізація суспільства ...........................................…................ 86
2.1.3. Співвідношення понять громадської та національної безпеки................89
2.1.4. Національна безпека України та її об’єкти ............................................. 91
2.1.4.1. Загрози національній безпеці України у політичній сфері та їх зв’язок з проблемою поширення тероризму ....................................….......... 94
2.1.4.2. Загрози національній безпеці України у соціальній сфері та їх зв’язок з проблемою поширення тероризму .......................................…………......... 99
2.1.4.3. Загрози національній безпеці України у воєнній сфері та їх зв’язок з проблемою поширення тероризму ....................................................….........101
2.1.4.4. Загрози національній безпеці України у екологічній сфері та їх зв’язок з проблемою поширення тероризму .......................................…....... 107
2.1.5. Напрями державної стратегії захисту національної безпеки від тероризму ...........................................................................……...….. 107
2.1.5.1. У політичній і соціальній сферах .............................................…..... 109
2.1.5.2. У воєнній сфері ........................................................................ ….......112
2.1.5.3. В інформаційній сфері ..............................................................…...... 113
2.1.5.4. В екологічній сфері ...................................................................…....... 118
2.2. Кримінально-правова оцінка тероризму......................................….........120
2.2.1. Розвиток кримінального законодавства щодо відповідальності
за тероризм ................................................................ ..........................….…........ 120

2.2.2. Склади злочинів терористичного характеру в чинному кримінальному законодавстві ......................................................... .....................................……..... 121
2.2.2.1. Співвідношення тероризму і політичного вбивства ......................123
2.2.3. Класифікація напрямків розвідок сучасних дослідників тероризму…….124
2.2.3.1. Вважають за доцільне утриматися від криміналізації тероризму...................................................................... ........................…...............…...125
2.2.3.2. Вважають тероризм політичним злочином ....................................126
2.2.3.3. Вважають, що родовим об`єктом тероризму є
громадська безпека ................................................ ......................................... 128
2.2.4. Проблема криміналізації тероризму ................................................…….. 129
2.2.5.  Норма про відповідальність за вчинення тероризму у проекті
нового Кримінального кодексу України після першого читання………......…..  134

2.2.6. Елементи складу злочину “Тероризм”.......................................…............ 136
2.2.6.1. Об’єкт тероризму ...........................................................…............ .. 136
2.2.6.1.1. Структура суспільних відносин .....................................…...137
2.2.6.1.2. Визначення родового об`єкта тероризму ....................…....137
2.2.6.1.2.1. Щодо поняття громадської безпеки ...............…..138
2.2.6.1.2.2. Ознаки громадської безпеки .............................…..140
2.2.6.1.2.3. Щодо поняття загальної безпеки............……......140
2.2.6.1.2.4. Визначення поняття громадської безпеки ……...142
2.2.6.1.3. Визначення безпосереднього об`єкта тероризму ....……...143
2.2.6.2. Об’єктивна сторона тероризму .......................................…........... 144
2.2.6.2.1. Визначення способу вчинення актів тероризму .......……...145
2.2.6.2.1.1. Особливості способів вчинення актів
тероризму................................................. ................................. 147
2.2.6.2.2. Засоби та знаряддя вчинення актів тероризму .....…….....149
2.2.6.2.3. Час, місце та обстановка вчинення актів тероризму …..150
2.2.6.2.4. Визначення поняття об`єктивної сторони .............……...152
2.2.6.3. Суб’єктивна сторона тероризму ...........................................…..... 153
2.2.6.3.1. Мотив вчинення актів тероризму .............................……..153
2.2.6.3.2. Визначення  мети вчинення актів тероризму ...........….....154
2.2.6.4. Суб’єкт тероризму .....................................................................….. 155
2.2.7. Доопрацьована норма про відповідальність за вчинення тероризму у проекті нового КК України, підготовлена до другого читання ...............................…..156
2.2.8. Власний варіант кримінально-правової норми "Тероризм" ...............….159
2.2.9. Відмежування тероризму від деяких інших злочинів ............................... 161
2.2.9.1. Тероризм і диверсія ........................................................................…..162
2.2.9.2. Тероризм і умисне вбивство, яке вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб .......................................…………………...............................…..162
2.2.9.3. Тероризм і  захват заложників .....................................................…..163
2.2.9.4. Тероризм і погроза вчинити викрадення радіоактивних
матеріалів ........................................... ............................................................ 166
2.2.9.5. Тероризм і бандитизм ......................... ...............................................167
ВИСНОВКИ................................................................................................................... 169
ДОДАТОК .............................................................................................….................... 171

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі