Теорія управління в органах внутрішніх справ
В корзину
350 грн.
Описание

ББК 67.9(4Ук)301.163
УДК 34(477)

ТЗЗ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для вищих навчальних закладів
(лист № 1.4/18-Г-481 від 27.03.07)

Рекомендовано до друку:
Вченою Радою Київського міжнародного університету
(протокол №10 від 27 травня 2006 p.);
Кафедрою проблем управління
Київського національного університету внутрішніх справ
(протокол № 7 від 19 січня 2006 року);
Кафедрою міжнародних відносин та національної безпеки
(протокол № 1 від 31 серпня 2006 року).

Рецензенти:
В. І. Варко - проректор Академії управління МВС України, доктор пси­хологічних наук, доцент;
РЛ. Калюжний - начальник кафедри теорії держави та права Київського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
В.І. Олефір - вчений секретар Київського національного університету внут­рішніх справ, доктор юридичних наук, професор.

Т 33 Теорія управління в органах внутрішніх справ: Навчальний посібник / За ред. В.А. Ліпкана. - К.: КНТ, 2007. - 884 с.
ISBN   978-966-373-259-6

У навчальному посібнику розкривається сутність та зміст управління в органах внутрішніх справ на сучасному етапі. Запропоновано новаторський підхід до розгляду управління в ОВС. Структуру посібника становлять три основні частини: концептуальні засади соціального управління, управління в органах внутрішніх справ і актуальні проблеми управління в ОВС.
Положення даного навчального посібника апробовані при читанні авто­рами навчальних дисциплін «Управління органами внутрішніх справ», «Теорія управління органами внутрішніх справ», «Управління правоохоронними орга­нами», «Управління у сфері правоохоронної діяльності», «Теорія державного управління», «Історія і сучасні теорії управління», «Дослідження систем уп­равління», «Праксеологія та наукова організація праці керівника», «Опе­ративне управління та поліцейський менеджмент в умовах масових безпо­рядків», «Організація оперативно-службової діяльності апаратів Головних управлінь— управлінь МВС України», «Організаційні і тактичні засади про­тидії проявам тероризму», «Національна безпека України» в Київському націо­нальному університеті внутрішніх справ та Академії управління МВС України.
Даний навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспі­рантів, викладачів, а також фахівців у галузі управління в органах внутріш­ніх справ — усіх тих, хто цікавиться системними проблемами управління та методами їх розв'язання.

Содержание

Передмова 18

ЧАСТИНА 1

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 1

Історія розвитку науки соціального управління.

Предмет, завдання та система курсу «Управління в органах

внутрішніх справ» 22

Вступ 22

1. Історичні етапи розвитку практики управління

в суспільстві 23

2. Огляд систем і концепцій, що передували виникненню науки

управління 28

Управлінські концепції в державах Стародавнього світу. 28

Західні системи та концепції управління 32

3. Наукові школи соціального управління та сучасні тенденції

в теорії організації та управління , 36

4. Предмет, завдання та структура курсу «Управління

в органах внутрішніх справ» 55

Висновки 60

Контрольні завдання для самоперевірки 60

Завдання для самопідготовки 60

Список рекомендованої літератури 60

Нормативні джерела 60

Доктринальні джерела 61

РОЗДІЛ 2

Основні теорії організації і управління 62

Вступ 62

1. Класична школа управління 63

Науковий менеджмент Фредеріка Тейлора 63

Організаційні принципи Анрі Файоля 68

Бюрократична теорія організації Макса Вебера 75

Організаційна теорія Л. Гьюліка — Л. Урвіка 78

Висновки по класичній школі 82

2. Концепція людських відносин 84

Теорія людських відносин Е. Мейо 84

Теорія К. Арджіріса 88

Ієрархічна теорія потреб Маслоу 89

Двофакторна теорія мотивації Херцберга 92

Теорія стилів керівництва Макгрегора 94

Організаційна система Р. Лікерта 97

2.7 Підхід У. Бенніса 101

3. Ситуаційні теорії організації 103

3.1 Ситуаційний підхід Дж. Вудворд і Ч. Перроу 105

3.2 Дослідження Т. БернсаіДж. Сталкера 112

Дослідження П. Лоуренса іДж. Лорша 115

Вплив стратегій на організаційну структуру 118

Організація як соціотехнічна система 121

Управління організацією як мистецтво 122

Школа лідерської поведінки 124

Теорія ефективності організації 125

33 Стратегія модифікації 126

Висновки 127

Контрольні завдання для самоперевірки 127

Завдання для самопідготовки 127

Список рекомендованої літератури 128

РОЗДІЛ З

Зародження та розвиток управління в Україні 130

Вступ 130

Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців дореволюційної доби 130

Розвиток науки управління в Україні в період

існування СРСР 132

3. Напрями наукового формування сучасної вітчизняної

моделі менеджменту 138

Висновки 139

Контрольні завдання для самоперевірки 140

Завдання для самопідготовки 140

Список рекомендованої літератури 141

РОЗДІЛ 4

Сутність, особливості та види соціального управління 142

Вступ 142

Сутність управління як суспільного явища 142

Особливості суб'єкта і об'єкта соціального управління 152

Управлінська діяльність як різновид суспільно-необхідної праці 157

Сутність і зміст управлінських відносин 161

Види соціального управління 164

Висновки 167

Контрольні завдання для самоперевірки 167

Завдання для самопідготовки 167

Список рекомендованої літератури 168

Доктринальні джерела 168

РОЗДІЛ 5

Управління в органах внутрішніх справ

як галузь державного управління 170

Вступ 170

1. Поняття державного управління та його співвідношення

з державною владою 171

Сутність, зміст і специфіка державного управління 171

Співвідношення державної влади та державного управління 174

Держава як суб'єкт управління суспільними процесами 179

Система органів виконавчої влади в сфері внутрішніх

справ держави 188

3.1 3міст та особливості управління у сфері внутрішніх

справ держави 188

3.2 МВС України: компетенція, завдання, функції

та структура 192

3.3 Міліція в системі органів внутрішніх справ України 200

Висновки 206

Контрольні завдання для самоперевірки 206

Завдання для самопідготовки 207

Список рекомендованої літератури 207

Нормативні джерела 207

Доктринальні джерела 207

РОЗДІЛ 6

Цілі соціального управління 'Ш)

Вступ 20!)

Поняття, сутність та зміст цілей соціального управління 209

Вимоги, що висуваються до цілей та їх класифікація 212

Система цілей управління, співвідношення понять ціль,

засіб і результат 214

4. Механізм формування цілей («дерево цілей») 216

Висновки 218

Контрольні завдання для самоперевірки 219

Завдання для самопідготовки 219

Список рекомендованої літератури 220

Доктринальні джерела 220

РОЗДІЛ 7

Функції соціального управління 221

Вступ 221

1. Поняття і сутність функцій соціального управління,

їх характерні риси 221

2. Зміст функцій управління, критерії їхнього розмежування

і основна класифікація 224

3. Поняття, зміст і характеристика загальних функцій

управління 229

Висновки 235

Контрольні завдання для самоперевірки 235

Завдання для самопідготовки 235

Список рекомендованої літератури 235

Доктринальні джерела 235

РОЗДІЛ 8

Організація як функція управління 236

Вступ 236

Сутність функції організації 236

Основи організаційного проектування 238

Типи організаційних структур 246

Управління організаційними змінами 252

Висновки 257

Контрольні завдання для самоперевірки 257

Завдання для самопідготовки 257

Список рекомендованої літератури 258

Доктринальні джерела 258

РОЗДІЛ 9

Принципи соціального управління 259

Вступ 259

Поняття та зміст принципів соціального управління 259

Загальні принципи управління, їх класифікація 264

Спеціальні принципи управління, їх характеристика 270

Висновки 272

Контрольні завдання для самоперевірки 273

Завдання для самопідготовки 273

Список рекомендованої літератури 273

Доктринальні джерела 273

РОЗДІЛ 10

Методи соціального управління 275

Вступ 275

Поняття, сутність та класифікація методів управління 275

Загальна характеристика пізнавально-програмуючих

методів управління 278

3. Загальна характеристика організаційно-регулюючих

методів управління 283

Висновки 287

Контрольні завдання для самоперевірки 288

Завдання для самопідготовки 288

Список рекомендованої літератури 288

Доктринальні джерела 288

РОЗДІЛИ

Еволюція системних уявлень 290

Вступ 290

Тектологія 291

Загальна теорія систем 298

Кібернетика 311

Системний підхід 318

Підвалини формування системного підходу 318

Методологічна будова системного підходу 323

43 Основні категорії системного підходу 325

4.4 Перспективи системного підходу 332

Системний аналіз 335

Синергетичний підхід 342

Поняття та зміст синергетики 342

Когнітивні засади синергетики 347

Основні поняття синергетики 355

Значення синергетики 358

Висновки 360

Контрольні завдання для самоперевірки 361

Завдання для самопідготовки 361

Список рекомендованої літератури 361

Доктринальні джерела 361

ЧАСТИНА2 УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

РОЗДІЛ 12 Взаємодія та координація в процесі виконання

управлінських рішень в органах внутрішніх справ 368

Вступ 368

Поняття та значення взаємодії і координації в процесі виконання управлінських рішень 370

Координація - функція державного управління

в боротьбі зі злочинністю 376

3. Специфіка організації взаємодії правоохоронних

та інших державних органів в процесі здійснення

боротьби зі злочинністю 383

Висновки 392

Контрольні завдання для самоперевірки 392

Завдання для самопідготовки 393

Список рекомендованої літератури 393

Нормативні джерела 393

Доктринальні джерела 394

РОЗДІЛ 13

Організація і методика планування в органах внутрішніх справ 396

Вступ 396

Сутність і роль планування в органах внутрішніх справ. Принципи планування та вимоги до планів роботи 396

Види, зміст і структура планів в органах внутрішніх справ 403

3. Методика складання планів в органах внутрішніх

справ і контроль за виконанням планових рішень 414

Висновки 422

Контрольні завдання для самоперевірки 423

Завдання для самопідготовки 423

Список рекомендованої літератури 423

Нормативні джерела 423

Доктринальні джерела 423

РОЗДІЛ 14

Документаційне забезпечення управління

в органах внутрішніх справ 425

Вступ 425

1. Поняття документаційного забезпечення управління

і діловодства, їх правові та організаційні аспекти 426

Організація діловодства в органах внутрішніх справ 427

Контроль за якістю і своєчасністю виконання документів 436

Проектування документаційного забезпечення управління ....441

Висновки 442

Контрольні завдання для самоперевірки 443

Завдання для самопідготовки 443

Список рекомендованої літератури 443

Нормативні джерела 443

Доктринальні джерела 443

РОЗДІЛ 15

Управління персоналом в органах внутрішніх справ 445

Вступ 445

1. Поняття функції управління персоналом

та її нормативна регламентація в органах внутрішніх справ 445

2. Поняття і класифікація персоналу

в органах внутрішніх справ 450

3. Система управління персоналом

в органах внутрішніх справ 453

Висновки 459

Контрольні завдання для самоперевірки 460

Завдання для самопідготовки 460

Список рекомендованої літератури 460

Нормативні джерела 460

Доктринальні джерела 400

РОЗДІЛ 16

Управління діяльністю органів внутрішніх справ

по зв'язках з громадськістю 462

Вступ 462

1. Поняття, завдання та принципи діяльності ОВС

по зв'язках з громадськістю 463

Громадськість і громадська думка в сфері діяльності ОВС 466

Управління діяльністю по взаємодії з громадськістю 471

Висновки 477

Контрольні завдання для самоперевірки 478

Завдання для самопідготовки 478

Список рекомендованої літератури 478

Нормативні джерела 478

Доктринальні джерела 478

РОЗДІЛ 17

Управління в органах внутрішніх справ із формування

позитивного іміджу міліції 480

Вступ 480

1. Відомча політика щодо створення позитивного

іміджу міліції 482

2. Застосування ОВС паблік рілейшнз щодо

формування позитивного іміджу 496

3. Взаємодія ОВС зі ЗМІ у формуванні позитивних

стереотипів щодо міліції , 499

Висновки 510

Контрольні завдання для самоперевірки 513

Завдання для самопідготовки 513

Список рекомендованої літератури 513

Нормативні джерела 513

Доктринальні джерела 513

РОЗДІЛ 18

Правове забезпечення управління в органах внутрішніх справ 515

Вступ 515

1. Поняття і сутність правового забезпечення управління

в органах внутрішніх справ 517

2. Правове забезпечення управління

в органах внутрішніх справ 531

3. Проблеми і шляхи удосконалення правового забезпечення

управління в органах внутрішніх справ 535

Висновки 543

Контрольні завдання для самоперевірки 545

Завдання для самопідготовки 545

Список рекомендованої літератури 545

Нормативні джерела , 545

Закони 545

Укази та розпорядження Президента 547

Постанови Кабінету Міністрів України,

Верховної Ради України 551

Відомчі нормативно-правові акти 548

Доктринальні джерела 554

РОЗДІЛ 19

Управління в медичних підрозділах МВС України 555

Вступ 555

Задачі і основні напрями діяльності підрозділів і установ охорони здоров'я МВС України, правова основа їх діяльності 556

Структура Департаменту медичного забезпечення та реабілітації МВС України, центральних медичних установ

та відділів (служб) охорони здоров'я ГУМВС, УМВС України

в областях 559

Організація проведення військово-лікарської експертизи та медичного огляду відомчими медичними закладами МВС України 570

Медичне обслуговування особового складу МВС України в умовах екстремальних ситуацій

та масових безпорядків 574

5. Взаємодія медичних установ МВС України і

установ Міністерства охорони здоров'я 580

Висновки 582

Контрольні завдання для самоперевірки 582

Завдання для самопідготовки 582

Список рекомендованої літератури 583

Нормативні джерела 583

Доктринальні джерела 583

А Л

РОЗДІЛ 20

Поняття та класифікація особливих умов

і а надзвичайної обстановки для органів внутрішніх справ ., 581

Вступ

Поняття і класифікація надзвичайних ситуацій, їх зміст

Особливі умови діяльності органів внутрішніх справ

в умовах надзвичайної обстановки 594

Висновки 598

Контрольні завдання для самоперевірки 598

Завдання для самопідготовки 598

Список рекомендованої літератури 598

Нормативні джерела 598

Доктринальні джерела 600

РОЗДІЛ 21

Морально-психологічна підготовка, організація навчання

особового складу в умовах дій ОВС при ліквідації масових

заворушень в населених пунктах 601

Вступ 601

Психологічні реакції людини в екстремальних ситуаціях 602

Поняття, задачі та методи морально-психологічної підготовки особового складу органів внутрішніх справ

до дій в особливих умовах 604

Морально-психологічне забезпечення дій особового складу органів внутрішніх справ в особливих умовах 612

Організація підготовки (навчання) особового складу

до дій в особливих умовах 617

Висновки 621

Контрольні завдання для самоперевірки , 622

Завдання для самопідготовки 622

Список рекомендованої літератури 622

Нормативні джерела 622

Доктринальні джерела 623

РОЗДІЛ 22

Наукова організація управлінської праці

в органах внутрішніх справ 624

Вступ 624

Поняття, завдання, принципи, особливості наукової організації праці (НОП) та наукової організації управлінської праці (НОУП) в органах внутрішніх справ 625

Організація раціонального використання робочого

часу управлінської праці 636

Інновація процесів праці по керуванню 645

Формування внутрішніх і зовнішніх умов управлінської

праці 655

Висновки 666

Контрольні завдання для самоперевірки 666

Завдання для самопідготовки 666

Список рекомендованої літератури 667

Нормативні джерела 667

Доктринальні джерела 667

ЧАСТИНА З

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

РОЗДІЛ 23

Концептуальні засади євроінтеграції 669

Вступ 669

Поняття європейської інтеграції 670

Організаційно-правові форми європейської інтегерації 674

Основні риси права Європейського Союзу 676

Поняття acquis communautaire 680

Україна на шляху євроінтеграції 683

Висновки 685

Контрольні запитання для самоперевірки 686

Завдання для самопідготовки 686

Список рекомендованої літератури 686

Нормативні джерела 686

Доктринальні джерела 687

РОЗДІЛ 24

Інтеграція міліції України до правоохоронної системи ЄС 689

Вступ 689

Європейські стандарти в аспекті діяльності поліції 690

Правоохоронна система ЄС 696

3. Організація поліцейських органів країн-членів

Європейського Союзу ..701

Висновки /09

Контрольні завдання для самоперевірки 710

Завдання для самопідготовки 710

Список рекомендованої літератури 710

Нормативні джерела 710

Доктринальні джерела 711

РОЗДІЛ 25

Управління в органах внутрішніх справ у контексті

співробітництва України та ЄС у боротьбі з тероризмом 712

Вступ 712

1. Сучасні безпекотрансформаційні процеси 714

Геополітичний аспект 714

Доля НАТО після агресії проти Іраку 714

Наслідки агресії проти Іраку для національної

безпеки України 716

1.4. Глобалізація і цивілізаційний аспект 717

Стан інтеграції України до ЄС 720

Роль МВС у боротьбі з тероризмом в умовах євроінтеграції... 723

3.1. Заходи, що вживає МВС: перспективи та пропозиції. 723

32. Обмін інформацією 725

3-3. Місце та роль Київського національного університету внутрішніх справ у побудові антитерористичної системи

Європи 727

Висновки 730

Контрольні завдання для самоперевірки 731

Завдання для самопідготовки 731

Список рекомендованої літератури 731

Нормативні джерела 731

Доктринальні джерела 732

Інтернет ресурси 734

РОЗДІЛ 26

Управління у сфері технічного захисту інформації ОВС 735

Вступ 735

1. Поняття та зміст технічного захисту інформації

в органах внутрішніх справ 737

Інформація як об'єкт технічного захисту в ОВС 739

Організаційна структура підрозділів, що беруть участь у заходах по забезпеченню захисту інформації від її

витоку технічними каналами 744

4. Нормативно-правове забезпечення технічного

захисту інформації 748

Висновки 752

Контрольні завдання для самоперевірки 753

Завдання для самопідготовки 753

Список рекомендованої літератури 754

Нормативні джерела 754

Доктринальні джерела 754

РОЗДІЛ 27

Роль МВС України в управлінні національною безпекою.: 755

Вступ 755

1. Поняття національної безпеки України 756

1.1.Визначення поняття національної безпеки 759

1.2.Поняття національних інтересів 761

Класифікація загроз національній безпеці України 761

Роль МВС України в управлінні національною

безпекою України 764

Висновки 769

Контрольні завдання для самоперевірки 770

Завдання для самопідготовки 770

Список рекомендованої літератури 770

Нормативні джерела 770

Доктринальні джерела 770

РОЗДІЛ 28

Управління в поліції Німеччини та використання її досвіду

і Україні 773

Вступ 773

Історія розвитку та завдання поліції Німеччини 774

Організаційна структура поліції Німеччини 778

Поліція Федеральних земель 786

Організація роботи по підбору, навчанню

та розстановленню кадрів 796

5. Система співпраці поліції Німеччини із поліцейськими силами

сусідніх держав у боротьбі зі злочинністю та тероризмом 803

6. Можливості використання досвіду у сфері організації та управління поліцією Німеччини при реорганізації

міліції України 804

Висновки 808

Контрольні завдання для самоперевірки 810

Завдання для самопідготовки 810

Список скорочень 810

Список рекомендованої літератури 811

Нормативні джерела 811

Доктринальні джерела 811

РОЗДІЛ 29

Роль МВС України в управлінні у сфері економічної безпеки 814

Вступ 814

Поняття та зміст економічної безпеки 816

Сучасні загрози економічній безпеці України 824

Система забезпечення економічної безпеки України 828

Роль міліції України у забезпеченні економічної

безпеки України 833

Висновки 839

Контрольні завдання для самоперевірки 840

Завдання для самопідготовки 840

Список рекомендованої літератури 841

Нормативні джерела 841

Доктринальні джерела 841

Словник основних термінів та понять

з управлінських дисциплін 843

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі