Теорія національної безпеки
В корзину
500 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
грн.
В корзину
Описание

УДК 34(477) ББК67.9(4Ук)308.11 Л 61
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-429 від 15.02.2008)
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права "КРОК" (протокол М 2 від 25.12.2007)
Рецензенти:
Р.А.Калюжний - начальник кафедри теорії держави та права Київ­ського національного університету внутрішніх справ, доктор юридич­них наук, професор;
В.І. Олефір - Вчений секретар Київського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор;
СІ. Прийомов - академік АШ України, доктор технічних наук.

В.А. Ліпкан
Л 61       Теорія національної безпеки: Підручник. - К.: КНТ,
2009. - 631 с.

ISBN 978-966-373-444-6

Це перший в Україні підручник, в якому розкривається сутність та зміст теорії національної безпеки. Розроблено науковий підхід до вив­чення складових національної безпеки, що дало змогу підійти з по­зицій уніфікованої методології до дослідження феномена національної безпеки. Окрема увага приділена методології націобезпекознавства. Визначено підходи до формування національної ідеї, національних інте­ресів. Розглянуто феномен національної безпеки, механізми регулю­вання рівня безпеки, діагностування загроз і небезпек. Сформульовано поняття та зміст, наведені складові системи національної безпеки.
Даний підручник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також фахівців у сфері національної безпеки - усіх тих, кого хвилюють системні проблеми національної безпеки України та шляхи їх розв'язання.
УДК 34(477)
ISBN 978-966-373-444-6

Содержание
Перелік умовних позначень 8

Вступ 9

Тематичний план 14

Глава 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (НАЦІОБЕЗПЕКОЗНАВСТВА) 16

Вступ 16

Необхідність формування націобезпекознавства 17

Сутність та зміст націобезпекознавства 31

Зміст міждисциплінарності націобезпекознавства 36

Основні категорії націобезпекознавства 43

Націобезпекознавство в системі наук 47

Архітектура наукового підходу до вивчення складових

національної безпеки 50

Висновки 53

Ключові терміни та поняття 55

Контрольні запитання для самоперевірки 55

Завдання для самопідготовки 55

Список рекомендованої літератури 55

Глава 2. ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 60

Вступ , 60

Об'єкт і предмет націобезпекознавства 60

Поняття та структура науки націобезпекознавства 69

Цілі та завдання націобезпекознавства 77

Функції націобезпекознавства 80

Предмет, завдання, система та структура курсу «Теорія

національної безпеки (націобезпекознавство)» 83

Висновки 87

Ключові терміни та поняття 88

Контрольні запитання для самоперевірки 88

Завдання для самопідготовки 88

Список рекомендованої літератури 89

Глава 3. МЕТОДИ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 93

Вступ 93

1. Методологія націобезпекознавства 94

Онтологія націобезпекознавства 169

Аксіологія націобезпекознавства 177

Висновки 186

Ключові терміни та поняття 189

Контрольні запитання для самоперевірки 189

Завдання для самопідготовки 189

Список рекомендованої літератури 190

Глава 4. СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 193

Вступ 193

1. Загальні проблеми синергетики в контексті

формування націобезпекознавства 195

2. Синергетична парадигма національної безпеки 238

Висновки 269

Ключові терміни та поняття 274

Контрольні запитання для самоперевірки 275

Завдання для самопідготовки 275

Список рекомендованої літератури 275

Глава 5. ПОНЯТТЯ ТА СУЧАСНИЙ ЗМІСТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ 278

Вступ 278

1. Концепція нації' в сучасній парадигмі

націобезпекознавства 279

2. Зміст національної ідеї в контексті формування

системи національної безпеки 285

3. Сучасний зміст української національної ідеї 309

Висновки 318

Ключові терміни та поняття 320

Контрольні запитання для самоперевірки 320

Завдання для самопідготовки 320

Список рекомендованої літератури 320

Глава 6. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 325

Вступ • 325

1. Проблеми визначення національних інтересів

в епоху глобалізації 325

Філософський аспект 330

Підходи до визначення поняття «національні інтереси» 333

Класифікація національних інтересів 337

Висновки 349

Ключові терміни та поняття 349

Контрольні запитання для самоперевірки 350

Завдання для самопідготовки 350

Список рекомендованої літератури 350

Глава 7. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ .355

Вступ 355

1. Типологічна модель напрямів визначення

поняття «безпека» 356

2. Основні підходи до визначення поняття

«національна безпека» 363

Зміст національної безпеки 369

Проблемне поле національної безпеки 374

Висновки 401

Ключові терміни та поняття 402

Контрольні запитання для самоперевірки 403

Завдання для самопідготовки 403

Список рекомендованої літератури 403

Глава 8. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ЗАГРОЗ

НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ 409

Вступ 409

Поняття та зміст загроз національній безпеці України 411

Модель загроз національній безпеці України 423

Висновки 437

Ключові терміни та поняття 437

Контрольні запитання для самоперевірки 437

Завдання для самопідготовки 438

Список рекомендованої літератури 438

Глава 9. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ СИСТЕМИ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ 441

Вступ 441

1. Поняття та зміст системи дестабілізації

національної безпеки України 443

2. Завдання системи дестабілізації національної

безпеки України 445

Класифікація завдань системи дестабілізації національної безпеки 447

Функції системи дестабілізації національної

безпеки України 448

Принципи формування та функціонування СДНБ України ....448

Еталонна модель дестабілізації СНБ 449

Висновки 454

Ключові терміни та поняття 454

Контрольні запитання для самоперевірки 454

6 Зміст

Завдання для самопідготовки 454

Список рекомендованої літератури 454

Глава 10. ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАГРОЗ 458

Вступ 458

Підходи до формування критеріїв і показників безпеки 458

Реєстрація і вимір небезпек та загроз 465

Моделювання небезпек та загроз 466

Висновки 469

Ключові терміни та поняття 469

Контрольні запитання для самоперевірки 469

Завдання для самопідготовки 470

Список рекомендованої літератури 470

Глава 11. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ 471

Вступ 471

Управління національною безпекою 472

Основні механізми реалізації політики у сфері забезпечення безпеки 472

Оцінка ефективності взаємовпливу структурних елементів

системи управління національною безпекою 478

Висновки 481

Ключові терміни та поняття 481

Контрольні запитання для самоперевірки 481

Завдання для самопідготовки 481

Список рекомендованої літератури 482

Глава 12. СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 483

Вступ 483

Необхідність формування системи національної безпеки ...483

Загальна модель системи національної безпеки 489

Класифікація систем безпеки 491

Поняття системи національної безпеки 498

Висновки 499

Ключові терміни та поняття 500

Контрольні запитання для самоперевірки 500

Завдання для самопідготовки 500

Список рекомендованої літератури 500

Глава 13. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ 502

1. Поняття системи управління національною безпекою 503

Структура системи управління національною безпекою 510

Підходи до проектування структур управління

національною безпекою 512

Висновки 515

Ключові терміни та поняття 515

Контрольні запитання для самоперевірки 515

Завдання для самопідготовки 51 б

Список рекомендованої літератури 516

Глава 14. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 518

Вступ 518

Теоретичні проблеми функціонування системи забезпечення національної безпеки України 519

Поняття системи забезпечення національної безпеки 523

Основи формування і функціонування системи забезпечення національної безпеки 530

Зміст та призначення системи забезпечення національної безпеки 531

Функції та принципи побудови і функціонування

системи забезпечення національної безпеки 539

Сили та засоби забезпечення національної безпеки 551

Гарантії ефективного забезпечення національної безпеки ...556

Висновки 557

Ключові терміни та поняття 558

Контрольні запитання для самоперевірки 558

Завдання для самопідготовки 558

Список рекомендованої літератури 559

Перелік питань до підсумкового заняття

з курсу «ТЕОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» 562

Словник ключових термінів та понять

з курсу «ТЕОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ» 564

Іменний покажчик 619

Предметний покажчик 623

Анонс 631

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі