Теорія держави і права
В корзину
40 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
Описание

УДК 340.12(075,4)
ББК 67.0я73 П25

Пендюра Максим Миколайович — старший викладач кафедри теорії держави та права Київського національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук
ISBN978-966-8974-09-0

Пендюра М.М. Теорія держави і права: Посібник для підготовки до іспитів. — К.: ТЕКСТ, 2008. — 192С. (Серія „Студент XXI століття")

У запропонованому посібнику висвітлені фундаментальні георетико-методологічні питання курсу теорії держави і права для вищих навчальних закладів України. До його змісту входять теми, що вивчаються студентами самостійно чи на семінарських заняттях. Компактність подання матеріалу уможливлює у стислі строки систематизувати знання, виділити основні поняття, сформувати правильну структуру відповідей.
Призначений для студентів та викладачів вищих начальних закладів юридичного профілю, а також тих, хто бажає отримати сучасну кваліфіковану юридичну освіту.


ISBN978-966-8974-09-0


© М.М. Пендюра, 2008.

 

Содержание

Передмова

Зміст

РОЗДІЛ І

ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ФУНКЦІЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Глава 1. Предмет теорії держави і права

§ 1. Поняття предмета теорії держави і права

§ 2. Теорія держави і права в системі суспільних та юридичних наук

§ 3. Розвиток загальнотеоретичної юридичної науки в України

§ 4. Значення вивчення курсу теорії держави і права для підготовки юристів

Глава 2. Методологія та методи теорії держави і права

§ 1. Поняття методології та методів теорії держави і права

§ 2. Класифікація методів теорії держави і права

Глава 3. Функції теорії держави і права

§ 1. Поняття функцій теорії держави і права

§ 2. Характеристика функцій теорії держави і права

РОЗДІЛ II ОСОБА, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА, ПРАВО

Глава 4. Походження держави і права

§ 1. Загальна характеристика теорій походження держави і права

§ 2. Характеристика первісного суспільства

§ 3. Шляхи виникнення держави і права: загальне і особливе

Глава 5. Взаємозв'язок і взаємодія особи, суспільства, держави і права

§ 1. Особа як соціальний суб'єкт державно-правових відносин

§ 2. Поняття суспільства: суспільно-економічна формація, соціальні суб'єкти, соціальні системи та соціальне регулювання

§ 3. Співвідношення держави і права з природою, суспільством, політикою та економікою

§ 4. Держава в політичній системі

РОЗДІЛ III ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Глава 6. Поняття і сутність держави

§ 1. Розуміння держави в історії державно-правової думки

§ 2. Поняття держави та її соціальна цінність

§ 3. Нові підходи до типології держав

§ 4. Розвиток сучасної України як держави

§ 5. Правова держава

§ 6. Поняття, риси, принципи соціальної держави

Глава 7. Функції держави

§ 1. Поняття функцій держави

§ 2. Класифікація функцій держави

§ 3. Внутрішні і зовнішні функції держави

§ 4. Форми і методи здійснення функцій держави

Глава 8. Форми держави

§ 1. Поняття форми держави

§ 2. Форма правління

§ 3. Форма державного устрою

§ 4. Форма державного режиму

Глава 9. Механізм держави

§ 1. Поняття механізму держави

§ 2. Державний апарат, його принципи та вимоги

§ 3. Державний орган

Глава 10. Основні сучасні концепції держави

§ 1. Причини різноманіття концепцій про державу в сучасному державно-правовому мисленн

§ 2. Характеристика держави в доктринах соціологічного спрямування

§ 3. Юридичні теорії держави

§4. Анархізм, етатизм і держава

РОЗДІЛ IV ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРАВА

Глава 11. Основні сучасні підходи до праворозуміння

§ 1. Загальні проблеми сучасного праворозуміння

§ 2. Позитивізм, нормативізм та інституціоналізм

§ 3. Соціологічна і психологічна концепції права

§ 4. Теорії природного права

§ 5. Інтегративний підхід до праворозуміння

Глава 12. Поняття і сутність права

§ 1. Поняття права, його ознаки та принципи

§ 2. Сутність і зміст права

§ 3. Соціальна цінність, функції, структура та форми права

Глава 13. Система права і система законодавства

§ 1. Поняття системи права. Характеристика її структурних елементів

§ 2. Основи та принципи побудови системи права

§ 3. Характеристика системи законодавства

§ 4. Систематизація нормативно-правових актів

Глава 14. Норми права та інші соціальні норми

§ 1. Поняття, види та основні ознаки соціальних норм

§ 2. Норми права: поняття, ознаки та види

§ 3. Структура норми права

Глава 15. Правоутворення та форми права

§ 1. Правоутворення: поняття та види

§ 2. Зовнішні форми (джерела) права

§ 3. Нормативно-правові акти та їх дія

Глава 16. Реалізація норм права та її форми

§ 1. Поняття та форми реалізації норм права

§ 2. Застосування норм права як особлива форма правореалізації

§ 3. Реалізація норм права при прогалинах у законодавстві

Глава 17. Правовідносини

§ 1. Поняття правовідносин, їх ознаки, види та склад

§ 2. Зміст правовідносин

§ 3. Суб'єкти та об'єкти правовідносин

§ 4. Юридичні факти

Глава 18. Правова поведінка та юридична відповідальність

§ 1. Соціальна природа правової поведінки

§ 2. Правомірна поведінка: поняття, ознаки та види

§ 3. Правопорушення: поняття, ознаки, склад та види

§ 4. Міжнародні правопорушення: поняття, різновиди

§ 5. Юридична відповідальність: поняття, ознаки, види

§ 6. Принципи, мета та функції юридичної відповідальності

§ 7. Підстави притягнення і звільнення від юридичної відповідальності

Глава 19. Державна дисципліна, законність, правопорядок і суспільний порядок

§ 1. Поняття законності, її принципи та гарантії

§ 2. Співвідношення законності з правопорядком, суспільним порядком і дисципліно

Глава 20. Правова свідомість, правова культура та правове виховання

§ 1. Правосвідомість і правова культура: поняття, структура та види

§ 2. Правове виховання: поняття та форми

Глава 21. Правове регулювання та його механізм

§ 1. Правове регулювання: поняття, предмет, метод, види, типи та стадії

§ 2. Механізм правового регулювання

§ 3. Характеристика елементів механізму правового регулювання

Глава 22. Основні правові системи сучасності

§ 1. Порівняльне правознавство і типологія правових систем

§ 2. Романо-германська правова сім'я

§ 3. Англосаксонська правова сім'я

§ 4. Соціалістична правова сім'я

§ 5. Сім'я релігійного і традиційного права

Глава 23. Тлумачення норм права

§ 1. Тлумачення норм права: поняття і мета

§ 2. Суть тлумачення норм права

§ 3. Види тлумачення

§ 4. Функції тлумачення

Вікова мудрість

Глосарій

Список використаної літератури

 

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі