Основи правознавства
В корзину
80 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
Описание
ББК Х629.0
УДК 343.1
0 753
Рекомендовано Міністерством внутрішніх справ України
(лист № 6/7-1356 від 22.03.2011 року)
Автори:
Є.О. Гіда, професор кафедри теорії держави та права, кандидат юридичних наук, доцент;
Є.В. Білозьоров, доцент кафедри теорії держави та права, кандидат юридичних наук;
А.М. Завальний, доцент кафедри теорії держави та права, кандидат юридичних наук;
А.О. Осауленко, доцент кафедри теорії держави та права, кандидат юридичних наук.
Рецензенти:
С.Д. Гусарєв, доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ.
О.Г. Мурашин, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедрою теорії та історії держави і права Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
С.Г. Стеценко, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри теорії держави та права Національної академії прокуратури України.
Основи правознавства : навч. посібник (для підготовки абітурієнтів до вступних випробувань) / Є.О. Гіда, Є.В. Білозьоров, А.М. Завальний, А.О. Осауленко; за заг. ред. Є.О. Гіди; - К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2011. - 184 с.
ISBN 978-966-2439-22-9
Посібник розраховано на абітурієнтів та слухачів підготовчих відділень, які готуються до вступу у вищий навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України та інші вищі навчальні заклади юридичного профілю. Посібник укладено відповідно до чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У посібнику висвітлені питання, що рекомендовані Міністерством внутрішніх справ України для підготовки до вступних випробувань з «Основ правознавства».

© ФОП О. С. Ліпкан, 2011.
Содержание
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА . 11
ВСТУПНЕ СЛОВО . . 13
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . 14
РЕКОМЕНДОВАНИЙ МВС УКРАЇНИ
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОЗНАВСТВА» . 15
1. Поняття та ознаки держави . . 20
2. Поняття державного суверенітету . 22
3. Загальна характеристика основних теорій походження держав . 23
4. Передумови виникнення держави . 24
5. Особливості виникнення держави у різних народів світу . . 25
6. Відмінність держави від влади первісного суспільства . . 26
7. Внутрішні та зовнішні функції держави . 27
8. Постійні та тимчасові функції держави . . 30
9. Основні та допоміжні функції держави . . 30
10. Форма держави . . 31
11. Поняття, ознаки та види монархій . 32
12. Поняття, ознаки та види республік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
13. Поняття та ознаки унітарної держави . 35
14. Поняття, ознаки федерації . . 35
15. Поняття, ознаки конфедерації . . 38
16. Поняття, ознаки імперії, унії, протекторату . 38
17. Демократичний державно-правовий режим . 40
18. Антидемократичний державно-правовий режим . 41
19. Право: поняття, ознаки . 43
20. Функції права . 44
21. Принципи права . . 45
22. Форма права: поняття, види . 47
23. Поняття та характерні риси системи права . . 47
24. Галузь права: поняття, види . 48
25. Підгалузь та інститут права: поняття, види . . 49
26. Норма права: поняття та ознаки . . 51
27. Структура норми права . 52
28. Види норм права . . 53
29. Поняття, види та основні ознаки соціальних норм . . 54
30. Норми права і норми моралі: спільне та відмінне . 56
31. Система законодавства: поняття та структура . 57
32. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки . 58
33. Закон: поняття та види . . 59
34. Підзаконні нормативно-правові акти:
поняття та види . . 60
35. Поняття та види систематизації нормативно-правових актів . 62
36. Поняття та ознаки правовідносин . 63
37. Структура правовідносин . 64
38. Поняття та ознаки правової держави . . 66
39. Головні напрями формування правової держави в Україні . . 68
40. Поняття, ознаки та структура громадянського суспільства, його співвідношення з правовою державою . . 69
41. Поняття і ознаки правової поведінки . . 71
42. Поняття, ознаки та склад правопорушення . . 72
43. Принципи, функції та цілі юридичної відповідальності . 75
44. Поняття і види юридичної відповідальності . . 76
45. Підстави притягнення до юридичної відповідальності та звільнення від неї . . 78
46. Поняття і принципи законності . 79
47. Механізм правового регулювання . 80
48. Ефективність правового регулювання суспільних відносин . . 81
49. Референдум: поняття, види . . 82
50. Загальна характеристика Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року . . 82
51. Характеристика Акту проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року . . 84
52. Конституція України: поняття та юридичні властивості . . 85
53. Характеристика форми української держави відповідно до Конституції . . 86
54. Конституційний статус Автономної Республіки Крим . 87
55. Громадянство України:
поняття, умови набуття та припинення . . 89
56. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства . . 91
57. Конституційні обов'язки громадянина . 92
58. Конституційні права громадян України . 93
59. Конституційні свободи людини і громадянина . 95
60. Народовладдя в Україні та форми його здійснення . . 95
61. Об'єднання громадян в Україні:
поняття, правова основа, цілі діяльності та види . 96
62. Правовий статус та повноваження Верховної Ради України . . . . 98
63. Президент України: правовий статус і повноваження . . 100
64. Кабінет Міністрів України:
склад, порядок формування та повноваження . 102
65. Центральні органи виконавчої влади в Україні . 103
66. Місцеві органи виконавчої влади в Україні . 104
67. Місцеве самоврядування в Україні . 105
68. Поняття та засади здійснення правосуддя в Україні . 106
69. Конституційний Суд України
(склад, порядок формування та повноваження) . 108
70. Прокуратура України, її функції . 109
71. Завдання та засади діяльності Служби безпеки України . . 110
72. Основні завдання органів нотаріату України . 111
73. Загальна характеристика Цивільного кодексу . 112
74. Поняття цивільно-правових відносин, їх структура . . 114
75. Поняття цивільної правосуб'єктності . 115
76. Поняття та ознаки юридичної особи . 117
77. Поняття та ознаки фізичної особи . 119
78. Право власності: поняття, зміст, види . 122
79. Строки та терміни. Позовна давність . . 124
80. Поняття та види цивільно-правових договорів . . 126
81. Загальні положення про договір купівлі-продажу . 128
82. Загальні положення договору дарування . . 129
83. Поняття та види спадщини . 129
84. Правочини: поняття, види . . 132
85. Поняття цивільно-правової відповідальності . 133
86. Дольова, солідарна та субсидіарна відповідальність . . 135
87. Поняття шлюбу та умови його укладення . . 136
88. Підстави і порядок розірвання шлюбу . . 137
89. Взаємні права і обов'язки батьків і дітей . . 140
90. Поняття, сторони та зміст трудового договору . . 142
91. Поняття і види робочого часу . . 144
92. Поняття та види часу відпочинку . . 145
93. Трудова дисципліна . . 146
94. Правове регулювання оплати праці . . 147
95. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору . 149
96. Соціальне забезпечення:
поняття та види пенсій і допомог . . 151
97. Поняття, функції та види податків . . 153
98. Форми господарських товариств
за законодавством України . . 154
99. Законодавчі обмеження в здійсненні підприємницької діяльності . 156
100. Екологічні права та обов'язки громадян . 156
101. Поняття та ознаки адміністративного проступку . . 158
102. Адміністративні стягнення: поняття, класифікація . 159
103. Попередження як вид адміністративного стягнення . 160
10 ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
104. Штраф як вид адміністративного стягнення . . 161
105. Оплатне вилучення предмета
як вид адміністративного стягнення . 161
106. Конфіскація предмета
як вид адміністративного стягнення . . 162
107. Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, як вид адміністративного стягнення . 162
108. Виправні роботи як вид адміністративного стягнення . . 163
109. Адміністративний арешт
як вид адміністративного стягнення . 164
110. Адміністративна відповідальність неповнолітніх . 164
111. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні проступки . . 166
112. Поняття досудового слідства . 168
113. Загальна характеристика Кримінального кодексу України . . 171
114. Поняття та ознаки злочину . 172
115. Склад злочину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
116. Співучасть у злочині . 174
117. Множина злочинів . . 176
118. Види кримінальних покарань . . 176
119. Кримінальна відповідальність неповнолітніх . . 179
120. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність . 181
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі