Національна безпека України
В корзину
300 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
грн.
В корзину
Описание

ББК67.7(4УКР)я73

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 14/18.2-404від 20.02.2006року)

Рецензенти:
Р.А. Калюжний — начальник кафедри теорії держави та права, доктор юридич­них наук, професор;
О.В.Копан — головний науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослід­ного центру доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
І.Г.Оніщенко — завідуюча кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Євро­пейського університету, доктор політичних наук, професор

 

В.А. Ліпкан
Л 61  Національна безпека України.— Навчальний посібник.— Кондор.— 2008 .— 552 с.

ISBN 978-966-8251-98-6
У навчальному посібнику розкривається сутність та зміст національної безпе­ки та її складових. Розроблено науковий підхіддо вивчення складових національ­ної безпеки, що дало змогу підійти з позицій уніфікованої методології до дослі­дження феномену національної безпеки. Новаторським є розгляд питань недер­жавного управління національною безпекою, формування системи управління нею, а також розгляд інноваційнихтехнологій забезпечення національної безпеки, зок­рема бенчмаркінгу. Положення даного навчального посібника апробовані при чи­танні автором курсу лекцій „Національна безпека України" в Національній ака­демії внутрішніх справ України.
Даний навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів, а також фахівців в галузі національної безпеки — усіх тих, кого цікав­лять системні проблеми національної безпеки України та шляхи їх розв'язання.

ББК67.7(4УКР)я73

ISBN 978-966-8251-98-6
©В.А.Ліпкан,2006, © Кондор, 2008

Содержание

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯТАЗМІСТЗАГАЛЬНОЇТЕОРІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (НАЦЮБЕЗПЕКОЗНАВСТВА) 12

Вступ 12

Необхідність формування націобезпекознавства 13

Сутність та зміст націобезпекознавства 23

Зміст міждисциплінарності націобезпекознавства 27

Основні категорії націобезпекознавства 33

Націобезпекознавство в системі наук 36

Архітектура наукового підходу до вивчення складових

національної безпеки 38

Контрольні запитання для самоперевірки 42

Завдання для самопідготовки 42

Список рекомендованої літератури 43

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

УКРАЇНИ 47

Вступ 47

Система забезпечення національної безпеки України 48

Система управління національною безпекою України 66

Висновки 99

Контрольні запитання для самоперевірки 103

Завдання для самопідготовки 103

Список рекомендованої літератури 104

РОЗДІЛ 3. ПРАВО І НАЦІОНАЛЬНАБЕЗПЕКАУКРАЇНИ 110

Вступ 110

Поняття та зміст нормативно-правового забезпечення національної безпеки 111

Роль права в забезпеченні національної безпеки 114

Методологія формування правового поля забезпечення національної безпеки України 119

Методологія формування Концепції національної безпеки України 129

Основні підходи деформування доктрин національної безпеки 136

Основні положення Закону України „Про основи національної безпеки України" 141

Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів,

що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки 146

Висновки 150

Контрольні завдання для самоперевірки 152

Завдання для самопідготовки 152

Список рекомендованої літератури 153

РОЗДІЛ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 159

Вступ 159

Поняття та зміст інформаційної безпеки 160

Характеристика загроз інформаційній безпеці системі державного управління 169

Теоретичні аспекти формування та функціонування системи забезпечення інформаційної безпеки України 176

Державна політика національної безпеки в інформаційній сфері 192

Місце та роль Національної академії внутрішніх справ України у

підготовці та перепідготовці фахівців з інформаційної безпеки 195

Висновки 197

Контрольні запитання для самоперевірки 201

Завдання для самопідготовки 201

Список рекомендованої літератури 202

РОЗДІЛ 5. ГЕОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ТА її СТАН НА

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 217

Вступ 217

Поняття та зміст геополітики 218

Поняття геополітичної безпеки 224

Загальна характеристика України як суб'єкту геополітики 230

Сучасні загрози геополітичній безпеці 238

Система забезпечення геополітичної безпеки 242

Пріоритетні напрями забезпечення геополітичної безпеки 248

Висновки 253

Контрольні запитання для самоперевірки 254

Завдання для самопідготовки 254

Список рекомендованої літератури 255


РОЗДІЛ 6. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: СТАН ТА

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 260

Вступ 260

Поняття та зміст екологічної безпеки 261

Поняття та види загроз національній безпеці в екологічній сфері 268

Система екологічної безпеки 282

Напрями забезпечення національної безпеки в екологічній сфері 285

Висновки 289

Контрольні запитання для самоперевірки 290

Завдання для самопідготовки 290

Список рекомендованої літератури 291

РОЗДІЛ 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 299

Вступ 299

Основні загрози військовій безпеці Ураїни 301

Система воєнної безпеки Ураїни 310

Перспективи розвитку і шляхи вдосконалення система воєнної

безпеки Ураїни 328

Висновки 338

Контрольні запитання для самоперевірки 342

Завдання для самопідготовки 342

Список рекомендованої літератури 343

РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ

В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 348

Вступ 348

Стратегія національної безпеки США 350

Управління національною безпекою в Китаї 352

Політика безпеки Німеччини 357

Політика національної безпеки Франції 359

Державна стратегія національної безпеки Японії у XXI столітті 360

Концепція національної безпеки Монголії 364

Концепція національної безпеки Республіки Молдови 369

Концепція національної безпеки Республіки Бєларусь 371

Концепція національної безпеки Російської Федерації 374

Висновки 380

Контрольні запитання для самоперевірки 384

Завдання для самопідготовки 384

Список рекомендованої літератури 385


РОЗДІЛ 9. НЕДЕРЖАВНЕУПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ

БЕЗПЕКОЮ 387

Вступ 387

Поняття та зміст недержавної системи безпеки України 387

Методи забезпечення національної безпеки України 398

Напрями недержавного управління національної безпекою України у різних сферах суспільного життя 400

Політика забезпечення національної безпеки України недержавними суб'єктами і першочергові заходи по її реалізації 415

Структура недержавної системи забезпечення національної безпеки України 418

Сутність та зміст менеджменту недержавної системи безпеки 433

Висновки 443

Контрольні запитання для самоперевірки 445

Завдання для самопідготовки 445

Список рекомендованої літератури 446

РОЗДІЛ 10. БЕНЧМАРКІНГ НАЦІОНАЛ ЬНОЇ БЕЗПЕКИ

УКРАЇНИ 450

Вступ 450

Поняття та сутність бенчмаркінгу 451

Механізм бенчмаркінгу 456

Перспективи бенчмаркінгу БЕЗПЕКИ 466

Висновки 471

Контрольні завдання для самоперевірки 473

Завдання для самопідготовки 473

Список рекомендованої літератури 474

Перелік питань до підсумкового заняття з курсу

„Національнабезпека України" 475

Словник основних термінів з курсу

„Національна безпека України" 478

Доктринальні джерела 548

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі