Кримінальний процес України
В корзину
375 грн.
Описание
УДК 343.13
ББК 67.9(4УКР)61я73
Н 19
Рецензенти:
В. В. Лисенко - доктор юридичних наук, професор (Національний університет державної податкової служби України);
В. М. Тертишник - доктор юридичних наук, професор (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ);
О. О. Юхно - доктор юридичних наук, професор (Харківський національний університет внутрішніх справ)
Назаров В. В.
Кримінальний процес України : [Навч. посібник] / Віктор Володимирович Назаров. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2013. - 488 с.
ISBN 978-966-2439-44-1
У навчальному посібнику на основі положень чинного кримінального процесуального законодавства України, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, постанов Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ розглянуто систему, засади, учасників кримінального провадження, порядок здійснення досудового розслідування та судового провадження.
Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних працівників правоохоронних органів.
УДК 343.13
ББК 67.9(4УКР)61я73
© ФОП О. С. Ліпкан, 2013.
ISBN 978-966-2439-44-1 © В. В. Назаров, 2013.
Содержание
ЗМІСТ
ПЕРЕДНЄ СЛОВО 3
ПЕРЕДМОВА . 13
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ . 15
Глава 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ,
ЙОГО ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1.1. Поняття кримінального процесу та його завдання . . . . . . . . . . . . 15
1.2. Система кримінального процесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3. Джерела кримінального процесуального права
і кримінальне процесуальне законодавство України . . . . . . . . . . . 24
1.4. Поняття, особливості та класифікація кримінально-
процесуальних норм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5. Кримінально-процесуальні правовідносини . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.6. Кримінально-процесуальна форма та функції . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Глава 2. ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2.1. Поняття, значення і система засад кримінального
провадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2. Характеристика конституційних засад кримінального
провадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Характеристика спеціальних засад кримінального
провадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Глава 3. СУД, СТОРОНИ ТА ІНШІ УЧАСНИКИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
3.1. Поняття та класифікація учасників кримінального
провадження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.2. Суд і підсудність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.3. Сторона обвинувачення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
9
Зміст
3.4. Сторона захисту . 94
3.5. Потерпілий і його представник . 105
3.6. Інші учасники кримінального провадження . 110
Глава 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ І ВИТРАТИ . 128
4.1. Поняття процесуальних строків, порядок їх обчислення та поновлення . 128
4.2. Поняття, види процесуальних витрат та порядок їх
стягнення . 133
Глава 5. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 138
5.1. Поняття, види, ознаки та юридична підстава застосування заходів забезпечення кримінального провадження . 138
5.2. Поняття запобіжних заходів, мета, підстава їх застосування та види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
5.3. Процесуальний порядок застосування, зміни та скасування запобіжних заходів . 144
5.4. Процесуальний порядок застосування окремих видів запобіжних заходів . 151
5.5. Інші заходи забезпечення кримінального провадження . 168
Глава 6. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ . 189
6.1. Поняття і класифікація доказів . 189
6.2. Поняття та предмет доказування, характеристика його елементів . 193
6.3. Характеристика процесуальних джерел доказів . 203
ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ 215
Глава 7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАНН . 215
7.1. Поняття стадії досудового розслідування та її форми . 215
7.2. Характеристика загальних положень досудового розслідування . 221
Глава 8. СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ . 233
8.1. Поняття, сутність та класифікація слідчих (розшукових) дій . 233
8.2. Загальна характеристика слідчих (розшукових) дій . 238
10
В. В. Назаров. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ
Глава 9. НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
9.1. Поняття, сутність та класифікація негласних слідчих
(розшукових) дій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
9.2. Загальна характеристика негласних слідчих (розшукових)
дій, пов'язаних з втручанням у приватне спілкування . . . . . . . . 275
9.3. Загальна характеристика інших видів негласних слідчих
(розшукових) дій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Глава 10. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
10.1. Поняття та процесуальний порядок повідомлення
про підозру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
10.2. Зміна повідомлення про підозру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Глава 11. ЗУПИНЕННЯ І ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО
РОЗСЛІДУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
11.1. Поняття, підстави та процесуальний порядок зупинення
досудового розслідування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
11.2. Підстави, форми та процесуальний порядок закінчення
досудового розслідування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
11.2.1. Закриття кримінального провадження . . . . . . . . . . . . . . . .298
11.2.2. Звільнення особи від кримінальної відповідальності . . . . .303
11.2.3. Звернення до суду з обвинувальним актом,
клопотанням про застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ . 316
Глава 12. ПІДГОТОВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
12.1. Поняття, значення та особливості підготовчого провадження . 316
12.2. Процесуальний порядок підготовчого судового засідання . . . . 318
12.3. Підготовка до судового розгляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Глава 13. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
13.1. Поняття і значення судового розгляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
13.2. Характеристика загальних положень судового розгляду . . . . . . 324
13.3. Межі судового розгляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
13.4. Процедура судового розгляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Глава 14. СУДОВІ РІШЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
14.1. Поняття, види і властивості судового рішення . . . . . . . . . . . . . . . 358
11
Зміст
14.2. Вирок суду та його види . 360
14.3. Структура і зміст вироку . 363
14.4. Структура і зміст ухвали. Окрема ухвала суду . 366
14.5. Процесуальний порядок ухвалення та проголошення судового рішення . 367
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ . 373
Глава 15. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ . 373
15.1. Поняття, завдання та основні риси провадження в суді апеляційної інстанції . 373
15.2. Об'єкти і суб'єкти апеляційного оскарження . 377
15.3. Порядок і строки апеляційного оскарження. Вимоги до апеляційної скарги . 381
15.4. Розгляд матеріалів кримінального провадження в суді апеляційної інстанції . 383
15.5. Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції . 393
15.6. Судові рішення суду апеляційної інстанції . 399
Глава 16. ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ . 403
16.1. Суть і завдання касаційного провадження та його
особливості . 403
16.2. Об'єкти, суб'єкти, строки і порядок касаційного оскарження . . 405
16.3. Відкриття касаційного провадження та порядок касаційного розгляду . 408
16.4. Наслідки розгляду касаційної скарги судом касаційної інстанції . 411
Глава 17. ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ . 416
17.1. Підстави та особливості звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом України . 416
17.2. Перевірка відповідності заяви та допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження . 421
17.3. Підготовка до перегляду судового рішення та порядок розгляду справи Верховним Судом України . 423
12
В. В. Назаров. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ
Глава 18. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ . . 427
18.1. Поняття, підстави і строки перегляду судових рішень
за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви на
перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами . 427
18.2. Процесуальний порядок здійснення перегляду судових
рішень за нововиявленими обставинами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Глава 19. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
19.1. Загальна характеристика кримінально‑процесуальної
діяльності у стадії виконання судових рішень . . . . . . . . . . . . . . . . 435
19.2. Набрання судовим рішенням законної сили і порядок
звернення його до виконання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
19.3. Процесуальні питання, які вирішуються судом під час та
після виконання вироків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ . 448
Глава 20. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ . . . . . . . . . . 448
20.1. Загальні особливості та підстави застосування примусових
заходів медичного характеру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
20.2. Порядок здійснення досудового розслідування
у кримінальному провадженні щодо застосування
примусових заходів медичного характеру та щодо
обмежено осудних осіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
20.3. Судовий розгляд щодо застосування примусових заходів
медичного характеру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Глава 21. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ . . 460
21.1. Загальні особливості кримінального провадження щодо
неповнолітніх . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
21.2. Досудове розслідування щодо неповнолітніх . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
21.3. Особливості судового провадження щодо неповнолітніх . . . . . 469
ЛІТЕРАТУРА 477
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі