Інкорпорація інформаційного законодавства України
В корзину
400 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
Описание
УДК 354.42
ББК Х621
Л 613
Рецензенти:
Р.А. Калюжний - доктор юридичних наук, професор, заступник директора Юридичного
інституту Національного авіаційного університету
А.М. Новицький - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, началь-
ник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету
Державної податкової служби України
М.Я. Швець - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної ака-
демії правових наук України, професор кафедри інформаційних технологій Національ-
ної академії внутрішніх справ
В.С. Цимбалюк - доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач на-
уковим відділом теорії та історії інформаційного права Науково-дослідного центру
правової інформатики Національної академії правових наук України
Ліпкан В.А.
Л 613 Інкорпорація інформаційного законодавства України : [монографія] / В. А. Ліпкан,
К. П. Череповський / за заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2014. - 408 с.
ISBN 978-966-2439-49-6
Монографію присвячено теоретичним і правовим засадам інкорпорації інформа-
ційного законодавства України. У роботі визначено такі поняття: «інформація», «ін-
формаційне законодавство», «правове регулювання інформаційних відносин в Україні»,
«систематизація інформаційного законодавства», «інкорпорація інформаційного зако-
нодавства». Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулю-
ють інформаційні відносини та міжнародне інформаційне законодавство.
Враховуючи значну кількість аспектів, пов'язаних із підвищенням ефективності ін-
формаційного законодавства України, інтеграції його до стандартів міжнародного пра-
ва, у монографії детально розглянуто інкорпорацію конституційних положень щодо ін-
формаційних правовідносин у законодавстві; особливості застосування інкорпорації
при систематизації інформаційного законодавства України тощо. Акцентовано увагу на
питанні інкорпорації не тільки як на етапі систематизації інформаційного законодав-
ства, але і як на процесі, методології, методиці, методах, способах, засобах уніфікації, ін-
теграції, гармонізації його у загальній системі законодавства України як важливої скла-
дової системи національного права.
Монографія є логічним продовженням серії «ORDO ORDINANS» наукової школи
В.А. Ліпкана і стане в пригоді аспірантам, науково-практичним працівникам та усім, хто
цікавиться питаннями систематизації інформаційного законодавства, правового регу-
лювання державної інформаційної політики, формування інформаційної держави і роз-
виненого інформаційного суспільства.
УДК 354.42
ББК Х621
Содержание
Зміст
BRIEF CONTENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONTENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ПЕРЕДНЄ СЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ВСТ УП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Intro duction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Розд іл І. РІВЕНЬ НАУКОВОго РОЗРОБленн я
ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ . . . . . . . . . . . 31
1.1 Бібліографія за темою дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
1.1.1 Історичні аспекти інкорпораційної діяльності . . . . . . . . . . . . . 33
1.1.2 Загальнотеоретичні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.1.3 Роботи з інформаційного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
1.1.4 Роботи з аналізу різноманітних аспектів інформаційної
безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
1.2 Методологічні засади дослідження інкорпорації
інформаційного законодавства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
1.3 Понятійно-категоріальний апарат дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . 124
1.3.1 Поняття «інформація» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
1.3.2 Поняття «інформаційне законодавство» . . . . . . . . . . . . . . . . 131
1.3.3 Поняття «систематизація законодавства» . . . . . . . . . . . . . . 134
1.3.4 Поняття «систематизація інформаційного
законодавства» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
1.3.5 Поняття «інкорпорація» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
6
В. А. ЛІПКАН, К. П. ЧЕРЕПОВСЬКИЙ
1.3.6 Співвідношення понять «інкорпорація», «консолідація»,
«кодифікація» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
1.4 Види інкорпорації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Розд іл ІІ. ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ІНКОРПОРАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТ ВА УКРАЇНИ . . . . . . . . . 163
2.1 Етапи становлення інформаційного законодавства України . . . . . 165
2.2 Сучасний стан інформаційного законодавства України . . . . . . . . . 166
2.3 Інкорпорація інформаційного законодавства України . . . . . . . . . . 169
2.3.1 Критерії інкорпорації інформаційного законодавства
України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2.3.2 Етапи інкорпорації інформаційного законодавства . . . . . . . 172
2.3.3 Прийоми інкорпорації інформаційного законодавства . . . . . 173
2.4 Магістральні напрями інкорпорації інформаційного
законодавства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
2.4.1 Інкорпорація законодавства у сфері розвитку
інформаційного суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
2.4.2 Інкорпорація законодавства у сфері доступу до інформації . 189
2.4.3 Інкорпорація законодавства у сфері мас-медіа . . . . . . . . . . . . 190
2.4.4 Інкорпорація законодавства про зв'язок
та телекомунікації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
2.4.5 Інкорпорація законодавства у сфері освіти . . . . . . . . . . . . . . . 200
2.4.6 Інкорпорація інформаційного законодавства у сфері
інформаційної безпеки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Розд іл ІІІ. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ІНКОРПОРАЦІЇ
МІ ЖНАРОДНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТ ВА 207
3.1 Інкорпорація міжнародного інформаційного законодавства
як передумова гармонізації з ним інформаційного
законодавства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
3.2 Інкорпорація інформаційного законодавства в окремих країнах . . 222
Розд іл ІV. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАКОНОДАВСТ ВА УКРАЇНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
4.1 Інкорпорація як етап кодифікації інформаційного
законодавства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
7
ІНКОРПОРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
4.2 Структура проекту Кодексу України про інформацію
в контексті досліджень інкорпорації інформаційного
законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
4.2.1 Проект Інформаційного кодексу, розроблений Державним
комітетом інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
4.2.2 Концепція реформування законодавства України у сфері
суспільних інформаційних відносин: засади створення
Інформаційного кодексу України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
4.2.3 Проект Кодексу України про інформацію М. Швеця . . . . . . . 263
4.2.4 Проект Інформаційного кодексу України В. С. Цимбалюка . 265
4.2.5 Проект Інформаційного кодексу України В. А. Ліпкана
та В. А. Залізняка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
4.2.6 Проект Інформаційного кодексу України Г. М. Красноступ . 268
4.2.7 Проект Інформаційного кодексу України В. А. Ліпкана
та К. П. Череповського . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
ТЕЗАУРУС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
СПИСОК ВИКОРИСТ АНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Кори сна бібл іограф ія зА темОЮ до слідженн я . . . . . . . . . 365
Праці наукової школи Ліпкана В. А. з інформаційної тематики . . . . . 365
Систематизація законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Розвиток, еволюція, модернізація та реформування законодавства . 379
Інкорпорація та консолідація законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
ІМ ЕННИЙ ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
СЛОВА ДЯКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі