Боротьба з тероризмом
В корзину
250 грн.
Описание

ББК 66.4(0) Л61

Рекомендовано до друку науковою радою Секції прикладних проблем
Президії Національної академії Наук України
(протокол №2 від 04. 03. 2002 р.)

Рецензенти: І.П. Козаченко,
професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії
внутрішніх справ України, доктор юридичних наук,
заслужений юрист України.
А.В. Іщенко,
вчений секретар Національної академії внутрішніх справ України
доктор юридичних наук, професор,
академік Міжнародної Слов'янської академії.
Ліпкан В.А. та ін.

Л 61 Боротьба з тероризмом /Ліпкан В.А., Никифорчук Д.И. Руденко М.М. - К.: Знання України, 2002. - 254 с.
ISBN 966-7999-13-0

Дана робота репрезентує неопарадигму дослідження тероризму. За допомогою системного синергетичного підходу він досліджується як складна, відкрита, нелінійна система. Уперше в історії вітчизняної науки визначено систему характеристик тероризму, розглянуто форми його прояву, запропоновано оперативно-розшукову характеристику. Квінтесенцією теоретичних положень є закладення фундаментальних основ для розроблення теророніки — теорії тероризму. Особливу увагу приділено розглядові проблем організації і тактики боротьби з тероризмом. Внесено низку пропозицій, спрямованих на вдосконалення як правотворчої, так і правозастосовчої діяльності, а також роботи органів внутрішніх справ по боротьбі з тероризмом. Дослідження теро­ризму з позицій системного синергетичного підходу є новаторським, внаслідок чого оригінальність даної праці є безспірною.
Монографічне дослідження призначене для управлінців вищої ланки, працівників правоохоронних органів, юристів, а також широкого кола вчених, ад'юнктів, докторантів, викладачів, студентів — всіх тих, хто цікавиться даною проблематикою.

ББК 66.4(0)+67.9(4УКР)308
ISBN   966-7999-13-0       © В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, 2002

Содержание

Перелік умовних скорочень

Переднє слово

Вступ

ЧАСТИНА І

Теоретичні засади боротьби з тероризмом

Розділ 1

Поняття та ознаки тероризму як явища

1.1. Сучасні концепції щодо визначення поняття тероризму

Відмінність тероризму від політичних злочинів

Офіційні та доктринальні визначення тероризму

1.2. Сукупність ознак тероризму як системостворюючий чинник

1.2.1. Ознаки тероризму

1.3. Компаративний аналіз поняття тероризму з іншими

поняттями соціально-правових і соціально-політичних явищ

1.3.1. Відмежування тероризму від суміжних понять

Тероризм і терор

Тероризм і тероризування

Тероризм і геноцид

Тероризм і агресія

Тероризм і анексія

Тероризм і війна

Тероризм і революція

Тероризм і повстанська та партизанська боротьба

Тероризм і репресія

Тероризм і анархізм

Тероризм і расизм та апартеїд

Тероризм і фашизм

Тероризм і вандалізм

1.4. Визначення тероризму у широкому і вузькому розумінні

Розділ 2

Система органів по боротьбі з тероризмом

Суб'єкти антитерористичної діяльності в Україні

Стан взаємодії суб'єктів боротьби з тероризмом

ОВС та СБУ

ОВС і Держкомкордон

ОВС та УДО

Чому ОВС повинна здійснювати боротьбу з тероризмом?

Розділ З

Основні підходи до вивчення тероризму

3.1. Системно-комплексний підхід як домінанта вивчення тероризму

Поняття системно-комплексного підходу

Методологічний інструментарій дослідження

3.2. Кримінально-правова характеристика тероризму

Розвиток кримінального законодавства щодо відповідальності за тероризм

Склади злочинів терористичного характеру в чинному кримінальному законодавстві

Класифікація напрямків розвідок сучасних дослідників тероризму

Вважають за доцільне утриматися від криміналізації тероризму

Вважають тероризм політичним злочином

Вважають, що родовим об'єктом терроризму є громадська безпека

Проблема криміналізації тероризму

Норма про відповідальність за вчинення тероризму у проекті нового Кримінального кодексу України після першого читання.. .

Елементи складу злочину «Тероризм»

3.2.6.1. Об'єкт тероризму

Структура суспільних відносин

Визначення родового об'єкта тероризму

Щодо поняття громадської безпеки

Ознаки громадської безпеки

Щодо поняття загальної безпеки

Визначення поняття громадської безпеки

3.2.6.1.3. Визначення безпосереднього об'єкта тероризму. ...

3.2.6.2. Об'єктивна сторона тероризму

3.2.6.2.1. Визначення способу вчинення актів тероризму

3.2.6.2.1.1. Особливості способів вчинення актів тероризму. .

Засоби та знаряддя вчинення актів тероризму

Час, місце та обстановка вчинення актів тероризму..

Визначення поняття об'єктивної сторони тероризму.

3.2.6.3. Суб'єктивна сторона тероризму

Мотив вчинення актів тероризму

Визначення мети вчинення актів тероризму

3.2.6.4. Суб'єкт тероризму

3.2.7. Доопрацьована норма щодо відповідальності

за вчинення тероризму у проекті нового Кримінального кодексу

України, підготовленого до другого читання

3.2.8. Власний варіант кримінально-правової норми «Тероризм»

3.3. Деякі аспекти кримінологічної характеристики тероризму

Стан та динаміка тероризму

Причини та умови, що сприяють вчиненню тероризму

Система компонентів та чинників, які становлять підґрунтя існування та розвитку тероризму в Україні

Геополітичний компонент

Геостратегічний компонент

Історичний компонент

Глобальний компонент

Загальноцивілізаційний компонент

Бюрократичний компонент

Функціональний компонент

Соціально-економічний компонент

Соціально-психологічний компонент

3.3.3.10. Чинники, притаманні криміналізації суспільства

3.4. Криміналістична характеристика тероризму

3.4.1. Поняття та елементи криміналістичної характеристики тероризму

Функції криміналістичної характеристики

Методологічні аспекти алгоритму розробки криміналістичної характеристики тероризму

Елементи структури діяльності по вчиненню тероризму

Суб'єкти.

Мотиви

Цілі

Засоби діяльності

Способи вчинення

Об'єкти

Зміст діяльності

Наслідки

ЧАСТИНА II

Практика боротьби з тероризмом

Розділ 4

Оперативно-розшукова характеристика тероризму

4.1. Визначення поняття оперативно-розшукової характеристики.

Аналіз структурних елементів оперативно-розшукової

характеристики

Розділ 5

Організація і тактика боротьби з тероризмом

5.1. Аналіз стану оперативної обстановки як спосіб виявлення діяльності терористських формувань

5.2. Тактика проведення оперативно-профілактичних заходів щодо

попередження створення терористських формувань

та їх злочинної діяльності

5.2.1. Виявлення та облік осіб, які мають стійку кримінальну

орієнтацію та з боку яких можна очікувати створення

терористських груп або взяття участі у злочинній

діяльності таких формувань

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі