Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом в Україні
В корзину
400 грн.
Описание
УДК 354.42/44
ББК Х621
Л 613
Рецензенти:
Р. А. Калюжний - доктор юридичних наук, професор, заступник директора Юридичного інституту Національного авіаційного університету;
В. С. Цимбалюк - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики Національної академії правових наук України
М. Я. Швець - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ
Ліпкан В. А.
Адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом
в Україні : [Монографія] / В. А. Ліпкан, В. Ю. Баскаков / За заг. ред. В. А. Ліпкана. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2013. - 344 с.
ISBN 978-966-2439-45-8
Монографію присвячено теоретичним та адміністративно-правовим проблемам інформації з обмеженим доступом в Україні. У роботі визначено такі поняття, як інформація з обмеженим доступом, адміністративно-правовий режим інформації з обмеженим доступом, конфіденційна інформація, таємна інформація. Визначено основні ознаки інформації з обмеженим доступом в адміністративно-правовому контексті, виділено основні види такої інформації, охарактеризовано складові адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом в Україні, а також окреслено специфіку адміністративно-правових режимів державної таємниці та персональних даних (інформації про особу) як найбільш важливих видів інформації з обмеженим доступом.
З метою подальшого вдосконалення адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом було запропоновано внести відповідні зміни та доповнення до вітчизняного законодавства у цій сфері.
Монографія буде корисною аспірантам, науковим та практичним працівникам та усім, хто цікавиться питаннями розбудови ефективного інформаційного суспільства в Україні.
УДК 354.42/44
ББК Х621
© ФОП О. С. Ліпкан, 2013.
ISBN 978-966-2439-45-8 © В. А. Ліпкан, В. Ю. Баскаков, 2013
Содержание
ЗМІСТ
BRIEF CONTENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CONTENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ПЕРЕДНЄ СЛОВО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PREFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
РОЗДІЛ І. РІВЕНЬ НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ
ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ . . . . . . . . . . . 29
1.1 Бібліографія за темою дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Роботи з інформаційної безпеки . 32
Роботи з інформаційного права . 45
Роботи, присвячені безпосередньо різним аспектам
інформації з обмеженим доступом (спеціалізовані роботи) . 58
1.2 Методологічні засади дослідження адміністративно-
правового режиму інформації з обмеженим доступом . . . . . . . . . . . .64
1.3 Понятійно-категорійний апарат дослідження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Поняття «інформація з обмеженим доступом» у
нормативно-правових актах . 77
Поняття «інформація з обмеженим доступом» в
доктринальних джерелах 84
РОЗДІЛ ІІ. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2.1 Класифікація інформації з обмеженим доступом у
вітчизняному законодавстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6
В. А. ЛІПКАН, В. Ю. БАСКАКОВ
2.2 Класифікація інформації з обмеженим доступом в
доктринальних джерелах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
РОЗДІЛ ІІІ. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ІНФОРМАЦІЇ
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
3.1 Зміст адміністративно-правового режиму інформації з
обмеженим доступом в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Поняття «режим» . 109
Поняття «правовий режим» . 111
Етапи становлення вчення про адміністративно‑правовий
режим . 113
Поняття «адміністративно-правовий режим» 115
Ознаки адміністративно-правового режиму 117
Поняття «адміністративно-правовий режим інформації з
обмеженим доступом» . 118
Ознаки адміністративно-правового режиму інформації з
обмеженим доступом . 118
Класифікація адміністративно-правових режимів . 119
Класифікація адміністративно-правового режиму інформації
з обмеженим доступом . 122
3.2 Характеристика елементів адміністративно‑правового режиму
інформації з обмеженим доступом в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Підходи щодо розуміння структури
адміністративного режиму 123
Мета адміністративно-правового режиму інформації з
обмеженим доступом . 125
Правові принципи адміністративно-правового режиму
інформації з обмеженим доступом 127
Об'єкт адміністративно-правового режиму інформації з
обмеженим доступом . 130
Метод адміністративно-правового режиму інформації з
обмеженим доступом . 132
«Режимні правила» адміністративно-правового режиму
інформації з обмеженим доступом 133
Спеціальні державні органи як елемент
адміністративно‑правового режиму інформації з
обмеженим доступом . 135
7
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ
Верховна Рада України як суб'єкт захисту інформації з
обмеженим доступом . 139
Президент України як суб'єкт захисту інформації з
обмеженим доступом . 144
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО України)
та Кабінет Міністрів України як суб'єкти захисту
інформації з обмеженим доступом 145
Органи виконавчої влади як суб'єкти захисту інформації з
обмеженим доступом . 148
Відповідальність за порушення режимних норм . 160
Просторово-часові межі чинності
адміністративно‑правового режиму інформації з
обмеженим доступом . 163
3.3 Удосконалення адміністративно-правового режиму
інформації з обмеженим доступом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Етапи систематизації інформаційного законодавства 165
Напрями інкорпорації . 167
Напрями консолідації 169
Напрями кодифікації . 171
Підходи до розроблення Інформаційного кодексу 174
Проект М.Швеця та В. Брижка . 175
Проект В. Цимбалюка 176
Проект Держкомтелерадіо 179
Проект В. Ліпкана та В. Залізняка . 181
РОЗДІЛ ІV. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ОКРЕМИХ ВИДІВ ІНФОРМАЦІЇ
З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
4.1 Адміністративно-правовий режим державної таємниці . . . . . . . . . 188
Нормативно-правове регулювання суспільних відносин у сфері
державної таємниці . 188
Поняття «державна таємниця» . 191
Система органів, що покликані забезпечити захист
державної таємниці . 193
Етапи віднесення інформації до державної таємниці . 194
Звід відомостей, що становлять державну таємницю 195
Строки, протягом яких діє рішення про віднесення інформації
до державної таємниці 196
8
В. А. ЛІПКАН, В. Ю. БАСКАКОВ
Перелік інформації, що не може бути віднесена до державної
таємниці . 197
Відповідальність за порушення законодавства у сфері
державної таємниці . 198
Основні причини вчинення адміністративних порушень
законодавства про державну таємницю . 200
Перспективи розвитку адміністративно-деліктного
законодавства у сфері захисту державної таємниці 202
4.2 Адміністративно-правовий режим персональних даних
(інформація про фізичну особу) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Історія ухвалення Закону України «Про захист персональних
даних» 209
Основні засади Закону України «Про захист персональних
даних» 210
Дефініція «персональних даних» . 216
Відомості, що відносяться до персональних даних 216
Суб'єкти захисту персональних даних . 220
Процедура оформлення згоди суб'єкта персональних даних на
використання його даних 222
Юридична відповідальність за порушення законодавства у
сфері захисту персональних даних 223
4.3 Адміністративно-правовий режим службової інформації . . . . . . . 227
Історія становлення інституту службової інформації . 227
Сучасний стан нормативно-правового регулювання
суспільних відносин у сфері службової інформації 231
Перелік відомостей, що становить службову інформацію 232
Поняття «службова інформація» у доктринальних джерелах 242
Поняття «службова інформація» у нормативно-правових
актах . 245
Ознаки службової інформації 247
Співвідношення понять «службова таємниця» та «державна
таємниця» 248
Співвідношення понять «службова таємниця» і «професійна
таємниця» 250
Охорона документів, що мають гриф «Для службового
користування» . 252
ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
9
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ В УКРАЇНІ
CONCLUSIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
ТЕЗАУРУС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
КОРИСНА БІБЛІОГРАФІЯ ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ . . . . . . . . . 302
Праці наукової школи Ліпкана В. А. з інформаційної тематики . 302
Інформація з обмеженим доступом . 309
Адміністративно-правові режими 325
Кримінально-правові та криміналістичні дослідження
інформаційної сфери . 326
Праці В.А.Ліпкана щодо системи знань про безпеку 328
Угоди з інформаційних питань . 330
Інформаційне право та інформаційна безпека . 331
СЛОВА ДЯКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Науково-практичні коментарі