Правова статистика
В корзину
40 грн.
Описание
ББК Х629.6
УДК 340:31
П 685
Схвалено та рекомендовано до друку
Вченою Радою Херсонського юридичного інституту
Харківського національного університету внутрішніх справ
(Протокол № 11 від 26.06.2008 р.)
Рецензенти:
Богатирьов І.Г. - доктор юридичних наук, професор, ректор Поліцейської
фінансово-правової академії
Бездольний М.Ю. - кандидат юридичних наук, начальник СВ ХМВ УМВС
України в Херсонській області
Правова статистика : [навчальний посібник] / [М.П.Пихтін, Г.С. Поліщук,
М.І. Шерман та ін.] ; за заг. ред. М.П.Пихтіна. - К. : ФОП О. С. Ліпкан,
2011. - ____с.
ISBN 978-966-2439-15-1
Навчальний посібник розроблений на кафедрі кримінального права та
кримінології Херсонського юридичного інституту ХНУВС. Посібник при-
свячений проблемам удосконалення процесу викладання дисципліни "Пра-
вова статистика" шляхом впровадження комп'ютерних засобів її підтримки з
метою відповідної зміни якості засвоєння теоретичного матеріалу та напра-
цювання стійких навичок аналізу правових даних на сучасному програмно-
технічному рівні.
Навчальний посібник розрахований на викладачів вищих навчальних
закладів МВС, курсантів, студентів та слухачів при вивченні курсів «Правова
статистика» та «Кримінологія», а також практичних працівників правоохо-
ронних органів і широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями дер-
жавно-правового життя.
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінального права та
кримінології Херсонського юридичного інституту ХНУВС (Протокол № 20
від 03.03.2008 року).
Викладається в авторській редакції.
ББК 629.6
УДК 340:31
© ФОП О. С. Ліпкан, 2011.
ISBN 978-966-2439-15-1 © Автори, 2011.
Содержание
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии