Основи техніки швидкісної стрільби з пістолету для працівників ОВС
В корзину
65 грн.
Описание
УДК 623.555
ББК Ц4,6(4Укр)
О 751
Рекомендовано до друку методичною радою
Національної академії внутрішніх справ України
31 травня 2011 р. (протокол № 11).
Рецензенти:
С.Є. Бутов, професор кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки навчаль-
но-наукового інституту підготовки кадрів кримінальної міліції Національної
академії внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент;
І.В. Янко, головний інспектор управління професійної підготовки, освіти та науки
ДКЗ МВС України;
І.О. Коваленко, начальник відділу професійної підготовки - заступник начальника
управління кадрового забезпечення ГУМВС України в Київській області.
Основи техніки швидкісної стрільби з пістолета для працівників орга-
нів внутрішніх справ : [навч.-метод. посіб.] / О.В. Запорожанов, А.М. Лобо-
да, А.В. Нестеренко, С.П. Максимов. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 112 с.
ISBN 978-966-2439-16-8
У посібнику наведено особливості техніки швидкісної стрільби з пісто-
лета з урахуванням вимог нормативних документів, що обумовлюють спе-
цифіку застосування вогнепальної зброї працівниками міліції. Розглянуто
численні чинники, які тією чи іншою мірою визначають варіативність тех-
ніки підготовчих дій, виконання окремого пострілу або їх серії: тип кобури
та спосіб носіння пістолету; вихідне положення та просторова орієнтація
стрільця відносно цілі; дистанція ведення вогню. Такий підхід, на наш по-
гляд, дозволяє запропонувати оптимальні алгоритми дій для кожної ситуації
з можливістю їх відпрацювання під час навчальних стрільб.
Для викладачів вогневої підготовки навчальних закладів, спеціалістів,
які відповідають за вогневу підготовку особового складу територіальних ор-
ганах внутрішніх справ при підготовці до проведення занять, а також всіх
працівників міліції та курсантів, зацікавлених у підвищенні рівня особистої
вогневої виучки.
УДК 623.555
ББК Ц4,6(4Укр)
© ФОП О. С. Ліпкан, 2011.
ISBN 978-966-2439-16-8 © О.В. Запорожанов, А.М. Лобода
Содержание
ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Ф АКТОРИ, Щ О ВПЛИВАЮТЬ
НА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ
ШВИДКІСНОЇ СТРІЛЬБИ З ПІСТОЛЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1. Амуніція та спосіб носіння зброї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2. Вихідне поло ження
та спосіб виконання під готов чих ді й
для швидкісної стрільби з пістолету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3. Дистанція ведення во гню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2. При йоми швидкісної стрільби
з пістолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1. Техніка виконання під готов чих ді й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.1. Положення для стрільби з пістолету 26
2.1.2. Підготовчі дії з вихідного положення «позиція очікування» 37
2.1.3. Підготовчі дії з вихідного положення «заряджена зброя у кобурі» 52
2.1.4. Підготовчі дії з вихідного положення «зброя у кобурі» 60
2.2. Техніка виконання окремо го пострілу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.2.1. Прицілювання 69
2.2.2. Спуск курка 73
2.2.3. Дихання 75
2.3. Техніка виконання сері йної стрільби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
2.3.1. Загальні основи техніки серійної стрільби 76
2.3.2. Тактичні різновиди серій пострілів 79
2.4. Стрільба по цілі , що рухається . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.4.1. Випередження та винос точки прицілювання 83
2.4.2. Техніка виконання пострілу по цілі, що рухається 87
8 ВСТУП 9
3. Додаткові умови , що ви зна чають техніку
швидкісної стрільби з пістолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.1. Стрільба із-за укриття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.2. Стрільба з упору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.3. Стрільба у русі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.4. Допомі жні дії
при швидкісні й стрільбі з пістолета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Терміноло гічни й словник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Додаткова література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии