Національна безпека України: кримінально-правова охорона
В корзину
40 грн.
Описание

ББК 67.9(4Ук)301.162я7
УДК 34(477)(075) Л61

Рецензенти:
А.В. Савченко — доцент кафедри кримінального права Київсько­го національного університету внутрішніх справ, кандидат юри­дичних наук, доцент;
В.В. Назаров — директор юридичного інституту Київського між­народного університету, кандидат юридичних наук, доцент.

Ліпкан В.А., Діордіца І.В. Л 61        Національна безпека України: кримінально-правова охо­рона: Навчальний посібник. (Серія: Національна і міжнарод­на безпека).

ISBN 966-373-176-1 (Серія)
ISBN 978-966-373-262-6

У навчальному посібнику досліджено феномен національної безпеки з використанням методології кримінального права і націобезпекознавства. Видання є логічним продовженням системних досліджень національної безпеки, орга­нічним компонентом серії «Національна і міжнародна безпека», метою якої є вивчення національної і міжнародної безпеки з методологічних позицій різних наук. Автори по-новому підійшли до розгляду складів злочинів, що входять до системи злочинів проти основ національної безпеки Особливої частини Кри­мінального кодексу України, ґрунтуючись на синтезі націобезпекових і кримі­нально-правових досліджень. Вагомим здобутком є аналіз міжнародного досві­ду встановлення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти національної безпеки.
Даний навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспіран­тів, викладачів, а також фахівців в галузі національної безпеки і криміналь­ного права; усіх тих, кого хвилюють системні проблеми національної безпеки України та шляхи їх розв'язання за допомогою міждисциплінарної методо­логії.

ББК 67.9(4Ук)301.162я7
ISBN 966-373-176-1 (Серія)          © Національна безпека України: кримінально-правова охо­рона., Діордіца І.В., 2007
ISBN 978-966-373-262-6               

Содержание

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ З

ПЕРЕДМОВА 4

РОЗДІЛ 1

ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 9

Вступ 9

Типологічна модель напрямів визначення поняття «безпека» 10

Основні підходи до визначення поняття «національна безпека» 19

Зміст національної безпеки 26

Висновки 31

Ключові терміни та поняття 33

Контрольні запитання для самоперевірки 33

Завдання для самопідготовки 33

Список рекомендованої літератури 33

Нормативні джерела 33

Доктринальні джерела 37

РОЗДІЛ 2

ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 48

Вступ 48

1. Проблеми визначення національних інтересів 50

Філософський аспект 54

Підходи до визначення поняття «національні інтереси»57

Класифікація національних інтересів 62

Висновки 75

Ключові терміни та поняття 75

Контрольні запитання для самоперевірки 76

Завдання для самопідготовки 76

Список рекомендованої літератури 76

Нормативні джерела 76

Доктринальні джерела 76

РОЗДІЛ З

КРИМІНАЛЬНО ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 87

Вступ 87

1. Родовий об'єкт злочинів проти основ

національної безпеки 87

Поняття безпеки в кримінальному праві України 97

Поняття небезпеки в кримінальному праві України 114

Висновки 118

Ключові терміни та поняття 119

Контрольні запитання для самоперевірки 119

Завдання для самопідготовки 119

Список рекомендованої літератури 120

Нормативні джерела 120

Доктринальні джерела 121

РОЗДІЛ 4

СИСТЕМА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 123

Вступ 123

1. Поняття злочину проти основ

національної безпеки України 123

2. Аналіз складів злочинів проти

основ національної безпеки 131

2.1. Злочини проти основ національної безпеки

у політичній сфері 132

Злочини проти основ національної безпеки в інформаційній, економічній, науково-технічній і воєнній сферах 155

Злочини проти основ національної безпеки

в економічній, екологічній і воєнній сферах 175

Висновки 179

Ключові терміни та поняття 179

Контрольні запитання для самоперевірки 180

Завдання для самопідготовки 180

Список рекомендованої літератури 180

Нормативні джерела 180

Доктринальні джерела 183

РОЗДІЛ 5

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ЗЛОЧИНІВ

ПРОТИ ДЕРЖАВИ В РІЗНИХ ПРАВОВИХ СІМ'ЯХ 186

Вступ 186

1. Загальна характеристика злочинів

проти держави в англосаксонській правовій сімї 190

Загальна характеристика та деякі особливості кодифікації злочинів проти держави в Англії 190

Загальна характеристика та деякі особливості кодифікації злочинів проти держави у США 195

2. Загальна характеристика злочинів проти держави

в романо-германській правовій сім'ї 201

Загальна характеристика та деякі особливості кодифікації злочинів проти держави у Франції 201

Загальна характеристика та деякі особливості кодифікації злочинів проти держави у Німеччині 206

3. Загальна характеристика злочинів проти держави

в релігійно-традиційній правовій сім'ї 211

3.1. Загальна характеристика та деякі особливості

кодифікації злочинів проти держави в Японії 211

Висновки 216

Ключові терміни та поняття 218

Контрольні запитання для самоперевірки 218

Завдання для самопідготовки 218

Список рекомендованої літератури 218

Доктринальні джерела 218

Інтернет ресурси 222

ДОДАТКИ 224

Додаток 1

Обумовленість національних інтересів і

національної безпеки 224

Додаток 2

Злочини проти основ національної безпеки України 225

ТЕЗАУРУС 226

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии