Кримінальне право України до державних екзаменів
В корзину
40 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
Описание
ББК 67.9(4Укр)308я73
УДК 34(477)
П685
Рецензенти:
Богатирьов І.Г. - доктор юридичних наук, професор
Усатий Г.О. - кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник
Авторський колектив:
В.В. Кузнецов - професор кафедри кримінального права, кандидат юридичних
наук, доцент;
А.В. Савченко - начальник кафедри кримінального права, доктор юридичних наук,
професор.
Кузнєцов В.В., Савченко А.В.
П 685 Кримінальне право України : [посібник для підготовки до державних ек-
заменів] / В.В.Кузнецов, А.В.Савченко. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. -
184 с.
ISBN 978-966-2439-21-2
Посібник призначений для студентів, слухачів і курсантів вищих на-
вчальних закладів, які складають державні екзамени з кримінального пра-
ва України.
У книзі у вигляді типових питань і відповідей до них викладені най-
більш актуальні положення Загальної та Особливої частин кримінально-
го права, які необхідно засвоїти кожному, хто складає державний екзамен
з кримінального права України. У посібнику враховані зміни та доповнення
до кримінального законодавства станом на 20 травня 2011 р., а також наво-
дяться постанови ПВСУ, що допоможуть обґрунтувати студенту, слухачу і
курсанту свою відповідь. Така структура посібника дозволяє максимально
швидко і доступно підготуватись до складання державних екзаменів з кримі-
нального права України.
Посібник буде корисним всім, хто цікавиться питаннями кримінально-
го права.
ББК 67.9(4Укр)308я73
УДК 34(477)
© ФОП О. С. Ліпкан, 2011.
ISBN 978-966-2439-21-2 © Автори, 2011.
Содержание
ЗМІСТ
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Типові питання з відповідями для підготовки
до дер жавних ек заменів
з курсу «Кримінальне право України .
Загальна частина » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1. Поняття, предмет, метод кримінального права України.
Конституція України як концептуальне джерело кримінального права. . 15
2. Функції кримінального права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3. Принципи кримінального права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4. Тлумачення кримінально-правових норм та його види. . . . . . . . . . . . . . . . 21
5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі.
Указ Президента України № 503/97 від 10 червня 1997 року
«Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових
актів та набрання ними чинності». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. Указ
Президента України № 503/97 від 10 червня 1997 року
«Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових
актів та набрання ними чинності». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7. Кримінальна відповідальність: поняття та види. Співвідношення
понять «кримінальна відповідальність» та «покарання». Рішення
Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 року (справа
№ 1-15/99) у справі за конституційним поданням Міністерства
внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень
частини третьої статті 80 Конституції України (справа про
депутатську недоторканність). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8. Злочин: поняття, ознаки та їх зміст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
9. Класифікація злочинів та її практичне значення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
10. Поняття, елементи, ознаки складу злочину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
11. Класифікація складів злочину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
12. Функції складу злочину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
13. Об'єкт злочину: поняття, ознаки. Класифікація об'єктів злочину. . . . . . . 37
14. Поняття, ознаки та значення об'єктивної сторони складу злочину. . . . . . 39
15. Суспільно небезпечне діяння
як ознака об'єктивної сторони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
16. Суспільно небезпечні наслідки як ознака об'єктивної сторони. . . . . . . . . 42
17. Причиновий зв‘язок та його кримінально-правове значення. . . . . . . . . . . 44
18. Осудність як обов'язкова ознака суб'єкта злочину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
19. Поняття, ознаки та значення суб'єктивної сторони складу злочину. . . . . 49
20. Поняття та види помилок у кримінальному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
21. Попередня злочинна діяльність: поняття та види. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
22. Д обровільна відмова від доведення злочину до кінця. . . . . . . . . . . . . . . . 57
23. Поняття та значення співучасті у злочині. Об'єктивні та
суб'єктивні ознаки співучасті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
24. Форми співучасті. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за
попередньою змовою, організованою групою, злочинною організацією. 59
25. Специфічні прояви співучасті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
26. Поняття та види причетності до злочину. Відмінність причетності
до злочину від співучасті в злочині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
27. Множинність злочинів: поняття та види. Відмінність множинності
злочинів від одиничних злочинів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
28. Повторність злочинів.
Відмінність повторності від рецидиву злочинів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
29. Сукупність злочинів.
Правові наслідки сукупності злочинів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
30. Умови правомірності необхідної оборони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
31. Поняття та умови правомірності дій по затриманню особи,
що вчинила злочин. Перевищення заходів, що необхідні для
затримання злочинця, умови кримінальної відповідальності в цих
випадках. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
32. Поняття крайньої необхідності та умови її правомірності.
Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони. . . . . . . . . . . . 74
33. Обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. . . . . . . . . . . . . . . 75
34. Поняття та мета покарання. Система покарань та її кримінально-
правове значення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
35. Примусові заходи виховного характеру: поняття та види, порядок
застосування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 9
Типові питання з відповідями для підготовки
до дер жавних ек заменів
з курсу «Кримінальне право України .
Особлива частина » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
1. Поняття та система Особливої частини кримінального права.
Наукові основи кваліфікації злочинів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2. Д ержавна зрада (ст. 111 КК).
Відмінність від шпигунства (ст. 114 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3. Умисне вбивство (ст. 115 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4. Умисні вбивства за пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК). . . . . . 98
5. Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК). Відмінність
умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть
потерпілого, від умисного вбивства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
6. Залишення в небезпеці (ст. 135 КК).
Відмінність від ненадання допомоги особі, яка перебуває в
небезпечному для життя стані (ст. 136 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
7. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 КК). 104
8. Зґвалтування (ст. 152 КК). Відмінність від насильницького
задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК). . 106
9. Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати
участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з
референдуму чи діяльності офіційного спостерігача (ст. 157 КК). . . . . . 109
10. Крадіжка (ст. 185 КК).
Відмінність крадіжки від грабежу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
11. Грабіж (ст. 186 КК). Відмінність грабежу від розбою. . . . . . . . . . . . . . . . 114
12. Розбій (ст. 187 КК). Відмінність розбою від вимагання. . . . . . . . . . . . . . 116
13. Вимагання (ст. 189 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
14. Шахрайство (ст. 190 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
15. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання,
ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей,
державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). . . 122
16. Контрабанда (ст. 201 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
17. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
(ст. 209 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
18. Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)
(ст. 212 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
19. Шахрайство з фінансовими ресурсами (ст. 222 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . 133
20. Б андитизм (ст. 257 КК). Відмінність цього злочину від створення
злочинної організації (ст. 255 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
10 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
21. Терористичний акт (ст. 258 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
22. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами (ст. 263 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
23. Порушення вимог законодавства
про охорону праці (ст. 271 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
24. Порушення правил безпеки дорожнього руху
або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними
засобами (ст. 286 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
25. Х уліганство (ст. 296 КК). Відмінність від групового порушення
громадського порядку (ст. 293 КК)
та від масових заворушень (ст. 294 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
26. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК). . . . . . . . . 149
27. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . 151
28. Розголошення державної таємниці (ст. 328 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
29. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного
органу, члену громадського формування з охорони громадського
порядку і державного кордону або військовослужбовцеві (ст. 342 КК). 155
30. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових
зобов'язань (ст. 355 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
31. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК).
Відмінність від перевищення влади або службових повноважень
(ст. 365 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
32. Одержання хабара (ст. 368 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
33. Завідомо незаконні затримання, привід,
арешт або тримання під вартою (ст. 371 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
34. Примушування давати показання (ст. 373 КК). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
35. Найманство (ст. 447 КК). Міжнародна конвенція про боротьбу
з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням
найманців (ратифікована Україною 14 липня 1993 р.). . . . . . . . . . . . . . . 167
Загальні нормативні акти й література ,
рекомендовані до курсів «Кримінальне право
України . Загальна частина
та Особлива частина » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 11
Структурно -логі чна схема (алгоритм ) відповіді
на теорети чне питання білета з курсу
«Кримінальне право України .
Загальна частина » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Структурно -логі чна схема (алгоритм ) відповіді на
теорети чне питання білета з курсу «Кримінальне
право України . Особлива частина » . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
1. Питання кваліфікації злочинів, пов'язаних із завданням певної
шкоди
чи збитків, або з певною сумою, як необхідною умовою
кримінальної відповідальності, що обраховується
в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
2. Перелік постанов Пленуму Верховного Суду України,
які прийняті після вступу в дію нового
Кримінального кодексу України: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии