Господарське право
В корзину
40 грн.
Описание

УДК   347

ББК   Х 623.6

П57

 

Авторський колектив:

Пивовар Юрій Ігорович — голова авторського колективу, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри економіко-правових дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ;

Буличева Наталія Анатоліївна — кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри економіко-правових дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(гриф № 1.4/18-Г-158.1 від 10 січня 2009 року)

 

 УДК 347
ББК Х 623.6
П57

Авторський колектив:
Пивовар Юрій Ігорович - голова авторського колективу, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри економіко-правових дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ;
Буличева Наталія Анатоліївна - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри економіко-правових дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(гриф № 1.4/18-Г-158.1 від 10 січня 2009 року)


П57 Господарське право : посібник для підготовки до іспитів. - [Н. А. Буличева, Ю. І. Пивовар]. - К. : О. С. Ліпкан, 2010. - 180 с.

ISBN 978-966-2439-11-13

У посібнику викладено зміст та основні положення інститутів господарського права як публічно-приватної галузі права, що складають Загальну та Особливу частини.
В Загальній частині висвітлено теоретичні питання: предмет і метод господарського права, господарські правовідносини, господарське законодавство, суб'єкти господарських правовідносин, майнова основа господарювання, господарські зобов'язання, господарсько-правова відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання, правове регулювання банкрутства. Особлива частина присвячена характеристиці особливостей правового регулювання певних видів господарських відносин: постачання, орендних, у сфері капітального будівництва, інноваційної, біржової діяльності, агентських відносин, комерційної концесії, зовнішньоекономічної діяльності, іноземного інвестування, спеціальних режимів господарювання тощо.
Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його застосування з урахуванням потреб навчального процесу.
Видання орієнтоване на студентів, аспірантів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також юристів-практиків та учасників господарських правовідносин.

УДК 347
ББК Х 623.6

© О. С. Ліпкан, 2010
© В. А. Ліпкан, передмова, 2010
ISBN 978-966-2439-11-13 © Ю. І. Пивовар, Н. А. Буличева, 2010

 

Содержание
ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Глава 1. Господарська діяльність
1.1. Поняття, ознаки та принципи господарської діяльності
1.2. Види господарської діяльності: комерційна (підприємницька) та некомерційна (непідприємницька)
Глава 2. Предмет і метод, система, джерела і наука господарського права.
2.1. Поняття господарського права, його предмет і метод
2.2. Система і джерела господарського права
2.3. Наука господарського права
Глава 3. Господарсько-правові норми і господарські правовідносини
3.1. Поняття, особливості та система господарського законодавства
3.2. Поняття та види господарсько-правових норм
3.3. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин
3.4. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин

Глава 4. Напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання
4.1. Напрями економічної політики держави у сфері господарювання
4.2. Основні засоби державного регулювання господарської діяльності
4.3. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки


МОДУЛЬ 2. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

Глава 5. Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин
5.1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права)
5.2. Основи правового статусу суб'єктів господарювання

Глава 6. Правове становище підприємств
6.1. Поняття підприємства та його основні ознаки
6.2. Види та організаційно-правові форми підприємств
6.3. Особливості правового становища окремих видів підприємств

Глава 7. Правове становище господарських товариств
7.1. Поняття та характерні риси господарських товариств
7.2. Класифікація господарських товариств
7.3. Форми господарських товариств

Глава 8. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб'єктів господарювання.
8.1. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права
8.2. Кредитні спілки у сфері господарювання
8.3. Фермерське господарство
8.4. Особисте селянське господарство
8.5. Благодійні та інші неприбуткові організації
8.6. Відокремлений підрозділ господарської організації

Глава 9. Господарські організації - органи господарського керівництва
9.1. Господарські об'єднання: поняття, види, особливості правового становища
9.2. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського об'єднання
9.3. Господарські міністерства (відомства) як органи господарського керівництва

МОДУЛЬ 3. МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глава 10. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання
10.1. Майно у сфері господарювання
10.2. Право власності - основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст
10.3. Похідні від права власності правові титули майна суб'єктів господарювання

Глава 11. Особливості правового режиму окремих категорій майна у сфері господарювання
11.1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері економіки
11.2. Особливості правового режиму публічних форм власності
11.3. Право приватно-колективної власності
11.4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання
11.5. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
11.6. Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав
11.7. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності

МОДУЛЬ 4. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 12. Зобов'язальні відносини у сфері господарювання
12.1. Поняття господарських зобов'язань та підстави їх виникнення
12.2. Види господарських зобов'язань
12.3. Виконання господарських зобов'язань
12.4. Забезпечення виконання господарських зобов'язань
12.5. Припинення господарських зобов'язань

Глава 13. Господарські договори
13.1. Поняття та ознаки господарського договору
13.2. Функції господарського договору
13.3. Класифікація господарських договорів
13.4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських
13.5. Зміст господарського договору
13.6. Форма господарського договору
13.7. Забезпечення належного виконання господарських договорів

Глава 14. Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів
14.1. Договори на реалізацію майна
14.2. Підрядні договори
14.3. Договори на користування чужим майном
14.4. Транспортні договори

МОДУЛЬ 5. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Глава 15. Господарсько-правова відповідальність
15.1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності
15.2. Види господарсько-правової відповідальності
15.3. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності
15.4. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності
15.5. Форми господарсько-правової відповідальності

Глава 16. Правове регулювання економічної конкуренції
16.1. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції
16.2. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень
16.3. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції
16.4. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства

Глава 17. Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності
17.1. Поняття банкрутства
17.2. Сторони у справі про банкрутство
17.3. Стадії провадження у справі про банкрутство

Глава 18. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про банкрутство
18.1. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство
18.2. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі
18.3. про банкрутство
18.4. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство
18.5. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство
18.6. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство


СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

МОДУЛЬ 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН

Глава 19. Загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх правового регулювання
19.1. Об'єктивні підстави спеціального регулювання певних видів господарських відносин
19.2. Класифікація господарських відносин за різними критеріями
19.3. Принципи врахування специфіки господарювання в процесі правового регулювання

Глава 20. Правове регулювання біржової діяльності
20.1. Поняття, ознаки та види бірж
20.2. Правове становище товарної біржі
20.3. Особливості правового становища фондової біржі

Глава 21. Правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господарювання
21.1. Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду господарської діяльності
21.2. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання
21.3. Агентський договір

Глава 22. Правове регулювання капітального будівництва
22.1. Поняття і види капітального будівництва
22.2. Способи та стадії капітального будівництва
22.3. Правовідносини з капітального будівництва
22.4. Будівельне законодавство
22.5. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва

Глава 23. Правове забезпечення інноваційної діяльності
23.1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності
23.2. Заходи щодо стимулювання про інноваційну діяльність
23.3. Інноваційні правовідносини
23.4. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності

Глава 24. Правове регулювання фінансової діяльності
24.1. Поняття та види фінансової діяльності
24.2. Банківська діяльність
24.3. Страхування
24.4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами
24.5. Аудит

Глава 25. Особливості правового регулювання комерційної концесії
25.1. Поняття комерційної концесії та комерційної субконцесії
25.2. Система актів законодавства про комерційну концесію
25.3. Договір комерційної концесії за українським законодавством

Глава 26. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
26.1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності
26.2. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність
26.3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності
26.4. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності
26.5. Зовнішньоекономічний договір

Глава 27. Правовий режим іноземного інвестування
27.1. Законодавство про режим іноземного інвестування в Україні
27.2. Поняття та види іноземних інвестицій
27.3. Об'єкти та суб'єкти іноземного інвестування
27.4. Форми здійснення іноземних інвестицій

Глава 28. Спеціальні режими господарювання
28.1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон
28.2. Правовий режим концесійної діяльності
28.3. Інші види спеціальних режимів господарювання

 

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии