Фінансове право України
В корзину
40 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
Описание
УДК 347.73(477)(075.8) ББК 67.9(4Укр)402я73

Ф59 •

Авторський колектив:

Пивовар Юрій Ігорович - голова авторського колективу, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри економіко-правових дисциплін Київського національного університе­ту внутрішніх справ;

Буличева Наталія Анатоліївна - кандидат юридичних наук, старший науковий співробіт­ник, доцент кафедри економіко-правових дисциплін Київського національного універ­ситету внутрішніх справУДК 347.73(477)(075.8) ББК 67.9(4Укр)402я73
Ф59 •
Авторський колектив:
Пивовар Юрій Ігорович - голова авторського колективу, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри економіко-правових дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ;
Буличева Наталія Анатоліївна - кандидат юридичних наук, старший науковий співробіт¬ник, доцент кафедри економіко-правових дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ;
Правдюк Андрій Леонідович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства Вінницького національного аграрного університету України;
Яра Олена Сергіївна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України;
Ярмоленко Юлія Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Білоцерківського державного аграрного університету.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(гриф№1.4/18-Г-133.1 від 10 січня 2009р.)
РЕЦЕНЗЕНТИ:
доктор юридичних наук, професор В. 1. КУРИЛО; доктор юридичних наук, доцент В. А. ЛІПКАН
Фінансове право України : посібник для підготовки до іспитів. - [Н. А. Буличева, Ф 59 Ю. І. Пивовар, А. Л. Правдюк, О. С. Яра, Ю. В. Ярмоленко]. - К.: О. С. Ліпкан, 2010. - 160 с.
ISBN 978-966-2439-01-4
У посібнику викладено зміст та основні положення інститутів фінансового права як пу¬блічної галузі права, що складають Загальну та Особливу частини фінансового права.
В Загальній частині висвітлено теоретичні питання фінансової діяльності держави, роз¬крито предмет, методи, джерела і систему фінансового права. Особлива частина присвячена питанням бюджетних відносин та відносин у сфері формування доходної і видаткової, валютної, податкової політики, організації грошово-кредитної системи, а також питанням регулювання страхової діяльності та валютного контролю.
Матеріал викладено на основі чинного законодавства і практики його застосування з урахуванням потреб навчального процесу.
Видання орієнтоване на студентів, аспірантів, викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, фахівців у галузі фінансового права.
УДК 347.73(477)(075.8) ББК 67.9(4Укр)402я73
ISВN 978-966-2439-01-4
© О. С. Ліпкан, 2010
© В. А. Ліпкан, передмова, 2010
© Ю. І. Пивовар, Н. А. Буличева та ін., 2010

ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА... 10
Глава І. Фінанси і фінансова діяльність держави...............10
1.1. Поняття фінансової діяльності держави..........................10
1.2. Принципи фінансової діяльності................................ 11
1.3. Сутність державних фінансів та їх відмінність від приватних........12
1.4. Функції фінансів.............................................14
1.5. Співвідношення фінансів і грошей..............................15
1.6. Поняття фінансової політики, фінансової стратегії,
фінансової тактики............................................15
Глава II. Предмет, метод та система фінансового права..........16
2.1. Поняття і предмет фінансового права............................ 16
2.2. Метод фінансового права......................................17
2.3. Система фінансового права....................................18
2.4. Джерела фінансового права....................................20
Глава НІ. Фінансово-правові норми та фінансово-правові
відносини..........................................21
3.1. Поняття фінансово-правової норми..............................21
3.2. Класифікація фінансово-правових норм..........................22
3.3. Структура фінансово-правової норми............................23
3.4. Особливість санкцій фінансово-правових норм...................24
3.5. Поняття фінансово-правових відносин, їхні функції та особливості .. 24
3.6. Структура фінансових правовідносин...........................25
3.7. Підстави виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин...............................................26
3.8. Класифікація видів фінансових правовідносин....................27
Глава IV. Фінансовий контроль в Україні......................28
4.1. Суть і значення фінансового контролю...........................28
4.2. Принципи фінансового контролю...............................28
4.3. Види фінансового контролю....................................29
4.4. Методи фінансового контролю..................................31
4.5. Організація та органи проведення фінансового контролю...........33
Глава V. Фінансово-правова відповідальність та фінансове
правопорушення...................................38
5.1. Поняття та ознаки фінансово-правової відповідальності............ 38
5.2. Підстава настання фінансово-правової відповідальності............39
5.3. Склад фінансового правопорушення............................40
5.4. Поняття та види фінансових санкцій............................41
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
МОДУЛЬ 2. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ФОНДІВ
КОШТІВ..........................................42
Глава VI. Бюджетне право і бюджетний устрій України..........42
6.1. Поняття та значення бюджету..................................42
6.2. Роль бюджету у виконанні функцій держави та органів місцевого самоврядування..............................................43
6.3. Поняття та предмет бюджетного права...........................44
6.4. Класифікація бюджетно-правових норм..........................44
6.5. Особливості бюджетних правовідносин..........................45
6.6. Джерела бюджетного права....................................46
6.7. Бюджетна система України та принципи її побудови...............46
6.8. Поняття зведеного бюджету держави............................48
6.9. Бюджетна класифікація та її складові частини. ....................48
6.10. Структура бюджетів.........................................50
6.11. Склад та види доходів бюджетів...............................50
6.12. Склад та види видатків бюджетів ..............................51
6.13. Поняття міжбюджетних відносин................................52
6.14. Поняття бюджетних повноважень та їх класифікація..............53
6.15. Поняття та стадії бюджетного процесу..........................54
6.16. Поняття бюджетного циклу...................................54
6.17. Порядок складання проекту Державного бюджету................55
6.18. Порядок розгляду проекту Державного бюджету.................57
6.19. Порядок прийняття Державного бюджету.......................59
6.20. Зміст Закону про Державний бюджет України....................60
6.21. Порядок виконання Державного бюджету.......................62
6.22. Виконання Державного бюджету за видатками...................64
6.23. Поняття єдиного казначейського рахунку........................66
6.24. Виконання Державного бюджету України за доходами.............67
6.25. Бухгалтерський облік операцій щодо виконання
Державного бюджету України....................................68
6.26. Звітність про виконання Державного бюджету...................68
6.27. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.........70
Глава VII. Правове регулювання цільових позабюджетних фондів
коштів............................................72
7.1. Поняття цільових фондів коштів................................72
7.2. Класифікація цільових фондів коштів............................73
7.3. Пенсійний фонд України.......................................73
7.4. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.................................75
7.5. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності... 77
7.6. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань...................................79
МОДУЛЬ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ .. 81
Глава VIII. Загальна характеристика інституту публічних доходів. Податкове право та податкові правовідносини. Поняття та види податків...........................81
8.1 Поняття і система державних доходів............................81
8.2 Поняття податку.............................................83
8.3 Функції податку..............................................84
8.4 Класифікація податків........................................85
8.5 Принципи оподаткування......................................85
8.6 Елементи податку............................................86
8.7 Податкове право.............................................87
8.8 Податкові правовідносини.....................................88
8.9 Джерела податкового права....................................89
8.10. Податкове законодавство.....................................89
8.11. Відповідальність за податкові правопорушення...................90
Глава IX. Характеристика окремих податків, зборів та інших
обов'язкових платежів..............................91
9.1. Податки з юридичних осіб. Податок на прибуток..................91
9.2. Податки з населення. Прибутковий податок із громадян............93
9.3. Майнове оподаткування: плата за землю та податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів......94
9.4. Податок на додану вартість.....................................98
9.5. Поняття та характеристика акцизного збору.....................100
9.6. Державне мито..............................................103
9.7. Місцеві податки і збори......................................104
9.8. Спрощена система оподаткування..............................106
9.9. Неподаткові платежі до бюджету............................... 108
9.10. Поняття та види митних платежів.............................108
9.11. Ресурсні платежі........................................... 110
Глава X. Правові основи державного кредиту.................112
10.1. Поняття державного кредиту та державного боргу...............112
10.2. Форми державного кредиту..................................113
Глава XI. Правове регулювання державних видатків
та бюджетного фінансування в Україні..............115
11.1. Поняття державних видатків................................. 115
11.2. Поняття та принципи фінансування державних видатків..........116
11.3. Поняття кошторисно-бюдженого фінансування.................. 117
11.4. Поняття та структура кошторису бюджетної установи............117
МОДУЛЬ 4. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ.. 120
Глава XII. Правове регулювання банківської діяльності
в Україні.........................................120
12.1. Поняття банківської системи та її елементи..................... 120
12.2. Національний банк України: його роль у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду.............123
12.3. Правове регулювання грошового обігу в Україні................. 125
Глава ХНІ. Правові засади грошового обігу та розрахунків.....127
13.1. Організація готівкового обігу в Україні......................... 127
13.2. Регулювання касових операцій................................129
13.3. Особливості організації безготівкових розрахунків в Україні......131
13.4. Форми безготівкових розрахунків............................. 133
Глава XIV. Правове регулювання страхової діяльності.........137
14.1. Поняття та функції страхування...............................137
14.2. Регулювання страхової діяльності.........................". . . . 137
Глава XV. Правові засади валютного регулювання та валютного
контролю.........................................138
15.1. Поняття валюти та валютних операцій......................... 138
15.2. Валютне регулювання та валютна політика.....................140
15.3. Валютний контроль.........................................141
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Монографії, дисертації...........................................144
Посібники, підручники..........................................144
Статті.........................................................148
Законодавчі акти................................................151

 

Содержание
Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии