Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції
В корзину
40 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
Описание
ББК Х 621
УДК 351.741 (075.8)
Г 464

Рекомендовано Міністерством внутрішніх справ України
(лист № 6/7 - 1335 від 22.03.2011 року)

Рецензенти:
О.М. Бандурка, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ.
С.С. Сливка, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри міжнародного права та філософії права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
О.Д. Тихомиров, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ.

Г 464 Гіда Є. О.
Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції України : навч. посіб. / Є.О. Гіда. - К. : ФОП О. С. Ліпкан, 2011. - 120 с.

ISBN 978-966-2439-25-0


Навчальний посібник охоплює питання курсу «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції», що містяться в програмі даної навчальної дисципліни і рекомендовані МВС України для вищих навчальних закладів, що готують кадри для служб і підрозділів міліції за напрямом «Правоохоронна діяльність».
Навчальний посібник сприяє отриманню вичерпної інформації про особисті та професійні вимоги, що висуваються до працівників міліції, формуванню світоглядних позицій майбутніх правоохоронців, про їх майбутню професію, про найважливіші професійні стандарти, що склалися у світовій практиці стосовно належної діяльності міліції.
Навчальний посібник дозволяє курсантам, слухачам та практичним працівникам міліції самостійно вивчати навчальний матеріал, готуватись до семінарських занять, модульного контролю, заліку.
Навчальний посібник розрахований на курсантів та слухачів навчальних закладів МВС України курсантів курсів початкової підготовки, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, які вивчають курс «Деонтологічні основи правоохоронної діяльності міліції», студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів юридичного профілю, а також для всіх хто цікавиться питаннями міліцейської (поліцейської) деонтології.

ББК Х 621
УДК 351.741 (075.8)
© ФОП О. С. Ліпкан, 2011.
ISBN 978-966-2439-25-0 © Є.О.Гіда, 2011.

Содержание
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 10
ВСТУПНЕ СЛОВО 11
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 12
1. Загальні відомості про систему наукових деонтологічних знань 13
2. Особливості розвитку деонтологічних знань в Україні 15
3. Поняття міліцейської (поліцейської) деонтології як юридичної науки, її предмет і мета 16
4. Принципи міліцейської (поліцейської) деонтології 19
5. Завдання міліцейської (поліцейської) деонтології 20
6. Методологія міліцейської (поліцейської) деонтології 20
7. Функції міліцейської (поліцейської) деонтології 22
8. Зв'язок міліцейської (поліцейської) деонтології з іншими юридичними науками 23
9. Значення вивчення міліцейської (поліцейської) деонтології для працівників міліції 24
10. Роль міліцейської (поліцейської) деонтології в регулюванні правоохоронної діяльності 25
11. Вплив євроінтеграційних процесів на закріплення деонтологічних норм щодо регламентації правоохоронної діяльності працівників міліції в Україні 27
12. Пріоритетні напрями реалізації деонтологічних знань в Україні 28
13. Характеристика змісту категорій «чесність», «гуманність», «сумлінність» та «дисциплінованість» 30
14. Професіограма: поняття та її структура 32
15. Професіограма патрульного або постового спеціальних нарядів патрульно-постової служби міліції 33
16. Професіограма дільничного інспектора міліції 35
17. Професіограма інспектора Державної автомобільної інспекції 37
18. Професіограма інспектора кримінальної міліції у справах дітей 40
19. Професіограма оперуповноваженого карного розшуку, оперуповноваженого по боротьбі з економічними злочинами, оперуповноваженого по боротьбі з незаконним обігом наркотиків 42
20. Професіограма експерта-криміналіста 46
21. Професіограма дізнавача 48
22. Професіограма слідчого 51
23. Міліція України та її структура 54
24. Правова основа діяльності міліції: загальна характеристика нормативно-правових актів 55
25. Аспекти взаємодії служб та підрозділів міліції України. 56
26. Характеристика вимог, що висуваються до кандидатів на проходження служби в міліції 58
27. Правове становище працівників служб та підрозділів міліції 60
28. Професіоналізм: поняття та критерії визначення 60
29. Поняття прав і свобод людини та громадянина, їх класифікація 61
30. Етапи розвитку прав і свобод людини та громадянина 64
31. Характеристика деонтологічних принципів забезпечення прав і свобод людини та громадянина працівниками міліції у сфері правоохоронної діяльності 65
32. Характеристика принципів правоохоронної діяльності працівників міліції 67
33. Порівняльна характеристика категорій «катування», «нелюдське поводження або покарання», «принижуюче гідність поводження або покарання» 69
34. Відповідальність за порушення заборони катувань 71
35. Характеристика нормативних актів, що регламентують заборону катувань та нелюдського поводження як на національному так і на міжнародному рівнях 72
36. Характеристика міжнародних актів, що регламентують застосування сили та вогнепальної зброї 73
37. Характеристика нормативно-правових актів національного законодавства, що регламентують застосування сили та вогнепальної зброї 76
38. Критерії правомірності застосування сили та вогнепальної зброї 77
39. Наслідки неправомірного застосування сили та вогнепальної зброї працівниками міліції в сучасній демократичній державі 79
40. Правові підстави затримання особи працівниками міліції 80
41. Основні принципи належного поводження працівників міліції із затриманими особами 83
42. Типові порушення прав і свобод людини та громадянина під час затримання особи 85
43. Відповідальність працівників міліції за незаконне затримання особи 86
44. Поняття та структура професійної культури працівника міліції 87
45. Властивості професійної культури працівника міліції 88
46. Характеристика позитивних та негативних особистих якостей працівника міліції 89
47. Поняття та показники правової культури працівника міліції 90
48. Складові елементи правової культури працівника міліції 91
49. Роль правової культури працівника міліції для належного виконання ним своїх професійних обов'язків 92
50. Поняття та зміст етичної культури працівника міліції 93
51. Рівні прояву етичної культури працівника міліції 95
52. Моральні засади діяльності працівника міліції 96
53. Правова естетика: поняття та її основа 99
54. Поняття та зміст естетичної культури працівника міліції 100
55. Форми прояву естетичної культури працівника міліції 101
56. Поняття та зміст політичної культури працівника міліції 103
57. Поняття та ознаки професійної деформації працівників міліції 105
58. Форми та фактори професійної деформації працівників міліції 105
59. Рівні професійної деформації працівників міліції 107
60. Причини морально-професійної деформації працівників міліції 107
61. Основні напрями профілактики морально-професійної деформації працівників міліції 109
62. Поняття та форми виявлення моральних конфліктів у професійній діяльності працівників міліції 110
63. Проблеми співвідношення мети та засобів у професійній діяльності працівників міліції 111
64. Роль ризику у професійній діяльності працівників міліці 112
65. Поняття та ознаки корупції 114
66. Причини поширеності корупції в державі 115
67. Класифікація заходів щодо запобігання корупції в діяльності міліції 116
68. Контроль за діяльністю працівників міліції. Суб'єкти контролю за діяльністю працівників міліції 118
69. Нагляд за діяльністю працівників міліції. Суб'єкти нагляду за діяльністю працівників міліції 120
70. Особливості громадського контролю за діяльністю міліції 121

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии