Цивільне право України
В корзину
40 грн.
Вместе с этим товаром покупают:
грн.
В корзину
грн.
В корзину
грн.
В корзину
Описание
УДК 347(477)(075.8)
ББК 67.9(4Укр)404я73
Б 87

Посібник підготовлено викладачами кафедри
цивільного права і процесу
Київського національного університету внутрішніх справ
Братель Олександр Григорович - кандидат юридичних наук, доцент, за¬ступник начальника кафедри цивільного права і процесу - 12-16, 20-38, 42-61, 65, 84-91, 97-102

Пилипенко Світлана Анатоліївна- кандидат юридичних наук, доцент, до¬цент кафедри цивільного права і процесу - 1-11, 17-19, 39-41, 62-64, 66-83, 92-96,98-101, 103-118
Братель О.Г., Пилипенко С.А. Б 87 Цивільне право України : [Посібник для підготовки до іспитів]. - К.: ФОП Ліпкан, 2010.- 256 с.
ISВN 978-966-2439-00-7

У посібнику компактно подано навчальний матеріал із курсу цивільного права України для юридичних закладів освіти будь-яких рівнів у формі від¬повідей на типові питання, що виносяться па іспит із цієї дисципліни. Таке викладення матеріалу дозволяє та сприяє у сіислі строки систематизувати пройдений матеріал, виділити основні поняття та сформулювати правильну структуру відповіді.
Посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

УДК 347(477)(075.8) ББК 67.9(4Укр)404я73

© ФОПЛіпкан О.С.,2010
© О. Г. Братель,
Пилипенко С.А., 2010

ISВN 978-966-2439-00-7

ЗМІСТ
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОСОБИ
1. Поняття, предмет і метод цивільного права.
Функції та принципи цивільного права......................10
2. Система цивільного права. Цивільне законодавство...........12
3. Цивільні правовідносини: поняття, елементи та види..........14
4. Поняття та зміст цивільної правоздатності. Обмеження цивільної правоздатності..........................................16
5. Цивільна дієздатність. Надання цивільної дієздатності.........18
6. Підстави та порядок обмеження дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною......................................20
7. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою.............................................21
8. Підстави та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою...............................................22
9. Опіка та піклування в цивільному праві.....................24
10. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Юридичні факти..................................................27
11. Здійснення та захист цивільних прав........................29
12. Поняття, ознаки та види юридичних осіб....................31
13. Порядок створення та державна реєстрація юридичної особи ... 33
14. Припинення юридичної особи.............................36
15. Поняття та види господарських товариств...................38
16. Правове становище фізичної особи-підприємця..............40
ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
17. Поняття та види об'єктів цивільно-правових відносин.........42
18. Поняття та класифікація речей у цивільному праві............43
19. Гроші та цінні папери як об'єкти цивільно-правових відносин.. . 45
ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
20. Поняття та види правочинів. Умови дійсності правочинів......49
21. Форма правочину........................................50
22. Недійсні правочини. Нікчемні правочини....................52
23. Оспорювані правочини...................................54
24. Поняття та види представництва...........................57
25. Представництво за довіреністю............................58
26. Строки та терміни в цивільному праві.......................60
27. Поняття та види строків позовної давності. Початок перебігу позовної давності........................................62
28. Зупинення та переривання перебігу позовної давності.........64
29. Поняття, зміст і форми права власності......................65
30. Підстави набуття права власності...........................66
31. Підстави припинення права власності.......................69
32. Право приватної власності...............................72
33. Право державної та комунальної власності...................74
34. Поняття та види спільної власності.........................76
35. Речові права на чуже майно................................78
36. Захист права власності....................................§]
17. Віндикаційний позов.....................................§з
ЇХ. Негаторний позов.....................................§6
!9. Право інтелектуальної власності............................87
40. Поняття, суб'єкти й об'єкти авторського права
та суміжних прав................................... §о
41. Право промислової власності (патентне право)................92
< X ОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
42. Загальна характеристика особистих немайнових прав фізичної особи......................................... 95
43. Види особистих немайнових прав...........................96
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
44. Договір: поняття, форма та види...........................юі
45. Укладання, зміна та розірвання договору....................104
46. Поняття та система зобов'язань. Сторони у зобов'язанні.......107
47. Підстави виникнення зобов'язань..........................108
48. Види забезпечення виконання зобов'язань...................109
49. Припинення зобов'язань •.................................113
50. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, підстави звільнення від відповідальності...........................115
ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
5 1. Поняття, юридична характеристика та зміст договору купівлі-
продажу...............................................Ц9
52. Договір роздрібної купівлі-продажу........................123
53. Різновиди договору роздрібної купівлі-продажу..............125
54. Договір поставки........................................126
55. Договір міни (бартеру)...................................]28
56. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.........129
57. Поняття та юридична характеристика договору дарування. Пожертва............................................ізо
58. Договір ренти...................................■.......134
59. Договір довічного утримання.............................135
60. Договір найму (оренди)..................................137
61. Договір прокату.........................................140
62. Найм (оренда) земельної ділянки..........................142
63. Найм будівлі або іншої капітальної споруди.................145
64. Найм (оренда) транспортного засобу.......................146
65. Договір лізингу.........................................148
66. Договір найму житла.....................................151
67. Договір позички.........................................155
68. Договір підряду.........................................157
69. Договір побутового підряду...............................161
70. Договір будівельного підряду.............................163
71. Загальна характеристика договорів про надання послуг.......165
72. Правове регулювання перевезень..........................167
73. Загальна характеристика договору перевезення вантажу.......169
74. Відповідальність за невиконання умов договору перевезення вантажу. Підстави звільнення перевізника від відповідальності. . 170
75. Договір перевезення пасажира та багажу....................172
76. Договір транспортного експедирування.....................174
77. Договір зберігання......................................176
78. Спеціальні види зберігання...............................178
79. Поняття та види страхування. ОСНОВНІ страхові поняття.......181
80. Договір страхування.....................................182
81. Договір доручення.......................................186
82. Договір комісії..........................................188
83. Договір управління майном...............................190
84. Договір позики..........................................192
85. Кредитний договір......................................194
86. Договір банківського вкладу..............................195
87. Договір банківського рахунка.............................197
88. Договір факторингу......................................199
89. Загальні положення про розрахунки........................201
90. Договір комерційної концесії..............................205
91. Договір про спільну діяльність............................207
НЕДОГОВІРШ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
92. Поняття та види недоговірних зобов'язань..................211
93. Зобов'язання, що виникають внаслідок публічної обіцянки винагороди............................................212
94. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (доcуДОВОГО) слідства, прокуратури або суду.........'...................215
95. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.........218
96. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою ОСОбОЮ......220
97. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фІЗИЧНОЮ 01 обою .222
98. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена та фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними........................................-.........223
99. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я............................................... 224
100. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.........227
101. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла
від злочину.............................................229
102. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки..............................................230
103. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)..........................................233
104. Моральна шкода та порядок її відшкодування...............235
СПАДКОВЕ ПРАВО
105. Поняття спадкування. Спадщина.........................238
106. Час і місце відкриття спадщини...........................239
107. Усунення від права на спадкування........................240
108. Особливості спадкування окремих видів майна.............241
109. Спадкування за заповітом................................242
110. Види заповідальних розпоряджень........................244
111. Види заповітів.........................................245
112. Виконання заповіту.....................................246
113. Право на обов'язкову частку у спадщині...................248
114. Спадкування за законом.................................249
115. Спадкування за правом представлення.....................250
116. Прийняття та відмова від спадщини.......................251
117. Оформлення права на спадщину..........................252
118. Спадковий договір......................................253

УДК 347(477)(075.8)

ББК 67.9(4Укр)404я73

Б 87

 

Посібник підготовлено викладачами кафедри

цивільного права і процесу

Київського національного університету внутрішніх справ

Братель Олександр Григорович - кандидат юридичних наук, доцент, за­ступник начальника кафедри цивільного права і процесу - 12-16, 20-38, 42-61, 65, 84-91, 97-102

 

Пилипенко Світлана Анатоліївна- кандидат юридичних наук, доцент, до­цент кафедри цивільного права і процесу - 1-11, 17-19, 39-41, 62-64, 66-83, 92-96,98-101, 103-118

Братель О.Г., Пилипенко С.А. Б 87 Цивільне право України : [Посібник для підготовки до іспитів]. — К.: ФОП Ліпкан, 2010.— 256 с.

ISВN 978-966-2439-00-7

 

У посібнику компактно подано навчальний матеріал із курсу цивільного права України для юридичних закладів освіти будь-яких рівнів у формі від­повідей на типові питання, що виносяться па іспит із цієї дисципліни. Таке викладення матеріалу дозволяє та сприяє у сіислі строки систематизувати пройдений матеріал, виділити основні поняття та сформулювати правильну структуру відповіді.

Посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

 

УДК 347(477)(075.8) ББК 67.9(4Укр)404я73

 

©   ФОПЛіпкан О.С.,2010

©   О. Г. Братель,

Пилипенко С.А., 2010

 

ISВN 978-966-2439-00-7                               

 

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОСОБИ

1.    Поняття, предмет і метод цивільного права.

Функції та принципи цивільного права......................10

2.    Система цивільного права. Цивільне законодавство...........12

3.    Цивільні правовідносини: поняття, елементи та види..........14

4.    Поняття та зміст цивільної правоздатності. Обмеження цивільної правоздатності..........................................16

5.    Цивільна дієздатність. Надання цивільної дієздатності.........18

6.    Підстави та порядок обмеження дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною......................................20

7.    Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою.............................................21

8.    Підстави та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою...............................................22

9.    Опіка та піклування в цивільному праві.....................24

10.  Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Юридичні факти..................................................27

11.  Здійснення та захист цивільних прав........................29

12.  Поняття, ознаки та види юридичних осіб....................31

13.  Порядок створення та державна реєстрація юридичної особи ... 33

14.  Припинення юридичної особи.............................36

15.  Поняття та види господарських товариств...................38

16.   Правове становище фізичної особи-підприємця..............40

ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

17.  Поняття та види об'єктів цивільно-правових відносин.........42

18.  Поняття та класифікація речей у цивільному праві............43

19.  Гроші та цінні папери як об'єкти цивільно-правових відносин.. . 45

ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

20.  Поняття та види правочинів. Умови дійсності правочинів......49

21.  Форма правочину........................................50

22.  Недійсні правочини. Нікчемні правочини....................52

23.  Оспорювані правочини...................................54

24.  Поняття та види представництва...........................57

25.  Представництво за довіреністю............................58

26.  Строки та терміни в цивільному праві.......................60

27.  Поняття та види строків позовної давності. Початок перебігу позовної давності........................................62

28.  Зупинення та переривання перебігу позовної давності.........64

29. Поняття, зміст і форми права власності......................65

30. Підстави набуття права власності...........................66

31.  Підстави припинення права власності.......................69

32. Право приватної власності...............................72

33. Право державної та комунальної власності...................74

34.  Поняття та види спільної власності.........................76

35.  Речові права на чуже майно................................78

36. Захист права власності....................................§]

17. Віндикаційний позов.....................................§з

ЇХ. Негаторний позов.....................................§6

!9. Право інтелектуальної власності............................87

40. Поняття, суб'єкти й об'єкти авторського права

та суміжних прав...................................           §о

41.  Право промислової власності (патентне право)................92

< X ОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

42. Загальна характеристика особистих немайнових прав фізичної особи.........................................                  95

43.  Види особистих немайнових прав...........................96

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

44. Договір: поняття, форма та види...........................юі

45. Укладання, зміна та розірвання договору....................104

46.  Поняття та система зобов'язань. Сторони у зобов'язанні.......107

47. Підстави виникнення зобов'язань..........................108

48. Види забезпечення виконання зобов'язань...................109

49. Припинення зобов'язань •.................................113

50. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види, підстави звільнення від відповідальності...........................115

ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

5 1. Поняття, юридична характеристика та зміст договору купівлі-

продажу...............................................Ц9

52. Договір роздрібної купівлі-продажу........................123

53. Різновиди договору роздрібної купівлі-продажу..............125

54. Договір поставки........................................126

55. Договір міни (бартеру)...................................]28

56. Договір контрактації сільськогосподарської продукції.........129

57. Поняття та юридична характеристика договору дарування. Пожертва............................................ізо

58. Договір ренти...................................■.......134

59. Договір довічного утримання.............................135

60. Договір найму (оренди)..................................137

61. Договір прокату.........................................140

62. Найм (оренда) земельної ділянки..........................142

63.  Найм будівлі або іншої капітальної споруди.................145

64. Найм (оренда) транспортного засобу.......................146

65. Договір лізингу.........................................148

66. Договір найму житла.....................................151

67. Договір позички.........................................155

68. Договір підряду.........................................157

69. Договір побутового підряду...............................161

70. Договір будівельного підряду.............................163

71. Загальна характеристика договорів про надання послуг.......165

72. Правове регулювання перевезень..........................167

73. Загальна характеристика договору перевезення вантажу.......169

74. Відповідальність за невиконання умов договору перевезення вантажу. Підстави звільнення перевізника від відповідальності. . 170

75. Договір перевезення пасажира та багажу....................172

76. Договір транспортного експедирування.....................174

77. Договір зберігання......................................176

78. Спеціальні види зберігання...............................178

79. Поняття та види страхування. ОСНОВНІ страхові поняття.......181

80. Договір страхування.....................................182

81. Договір доручення.......................................186

82. Договір комісії..........................................188

83. Договір управління майном...............................190

84. Договір позики..........................................192

85. Кредитний договір......................................194

86. Договір банківського вкладу..............................195

87. Договір банківського рахунка.............................197

88. Договір факторингу......................................199

89. Загальні положення про розрахунки........................201

90. Договір комерційної концесії..............................205

91. Договір про спільну діяльність............................207

НЕДОГОВІРШ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

92.  Поняття та види недоговірних зобов'язань..................211

93. Зобов'язання, що виникають внаслідок публічної обіцянки винагороди............................................212

94.  Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (доcуДОВОГО) слідства, прокуратури або суду.........'...................215

95.  Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.........218

96.  Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою ОСОбОЮ......220

97.  Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фІЗИЧНОЮ 01 обою .222

98.  Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена та фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними........................................-.........223

99. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я............................................... 224

100. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.........227

101. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла

від злочину.............................................229

102. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки..............................................230

103. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)..........................................233

104.  Моральна шкода та порядок її відшкодування...............235

СПАДКОВЕ ПРАВО

105.  Поняття спадкування. Спадщина.........................238

106. Час і місце відкриття спадщини...........................239

107. Усунення від права на спадкування........................240

108. Особливості спадкування окремих видів майна.............241

109. Спадкування за заповітом................................242

110. Види заповідальних розпоряджень........................244

111. Види заповітів.........................................245

112. Виконання заповіту.....................................246

113. Право на обов'язкову частку у спадщині...................248

114. Спадкування за законом.................................249

115. Спадкування за правом представлення.....................250

116.  Прийняття та відмова від спадщини.......................251

117. Оформлення права на спадщину..........................252

118. Спадковий договір......................................253

УДК347(477)(075.4)
ББК67.9(4Укр)404я7
Ц58

 

 

Посібник підготовлено авторським колективом викладачів кафедри цивільного права і процесу Київського національного університету внутрішніх справ
Братель Олександр Григорович - кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри цивільного права і процесу - 12-16, 20-28, 30, ЗІ, 34, 35, 42-61, 65.
Мироненко Валентина Петрівна кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу - 36-38, 92-111.
Павловська Наталія Володимирівна - кандидат юридичних наук, докторант докторантури та ад'юнктури КНУВС - 29. 32. 33. 84-91.
Пилипенко Світлана Анатоліївна - кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу - 1-11, 17-19, 39-41, 62-64, 66-83, 112-125.

 

Братель О.Г., Мироненко В.П.. Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Цивільне  право  України   (Посібник  для   підготовки  до   іспитів) - К.: "Текст", 2008.-256с.

 

Посібник компактно подає навчальний матеріал з курсу цивільного права України для юридичних закладів освіти будь-яких рівнів у формі відповідей на типові питання іспитів з цієї дисципліни. Такий виклад дозволяє та сприяє у стислі строки систематизувати пройдений матеріал, виділити основні поняття, сформулювати правильну структуру відповідей.
Посібник призначений для студентів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

ISBN 978-966-8974-10-6

 

 

© Братель О.Г., Мироненко В.П.,
Павловська Н.В., Пилипенко С.А. 2008

Содержание

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ОСОБИ

§1. Поняття, предмет і метод цивільного права. Функції та принципи цивільного права 6

§2. Система цивільного права. Цивільне законодавство 8

§3. Цивільні правовідносини: поняття, елементи та види 10

§4. Поняття та зміст цивільної правоздатності. Обмеження цивільної правоздатності 12

§5. Цивільна дієздатність. Надання цивільної дієздатності 14

§6. Підстави та порядок обмеження дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною 16

§7. Підстави та правові наслідки визнання фізичної особи безвісно відсутньою 17

§8. Підстави та правові наслідки оголошення фізичної особи померлою 18

§9. Опіка та піклування в цивільному праві 20

§10. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Юридичні факти 23

§11. Здійснення та захист цивільних прав 25

§12. Поняття, ознаки та види юридичних осіб 27

§13. Порядок створення та державна реєстрація юридичної особи 29

§ 14. Припинення юридичної особи 32

§15. Поняття та види господарських товариств 34

§16. Правове становище фізичної особи-підприємця 36

ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

§17. Поняття та види об'єктів цивільно-правових відносин 38

§18. Поняття та класифікація речей у цивільному праві 39

§19. Гроші та цінні папери як об'єкти цивільно-правових відносин 41

ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

§20. Поняття та види правочинів. Умови дійсності правочинів 44

§21. Форма правочину 45

§22. Недійсні правочини 47

§23. Поняття та види представництва 49

§24. Представництво за довіреністю 50

§25. Строки та терміни в цивільному праві 52

§26. Поняття та види строків позовної давності 53

§27. Початок перебігу позовної давності 54

§28. Зупинення та переривання перебігу позовної давності 55

ПРАВО ВЛАСНОСТІ. РЕЧОВІ ПРАВА

§29. Поняття, зміст і форми права власності 57

§30. Підстави набуття права власності 58

§31. Підстави припинення права власності 61

§32. Право приватної власності 63

§33. Право державної та комунальної власності 65

§34. Поняття та види спільної власності 66

§35. Речові права на чуже майно 68

§36. Захист права власності 71

§37. Віндикаційний позов 73

§38. Негаторний позов 75

§39. Право інтелектуальної власності 77

§40. Поняття, суб'єкти й об'єкти авторського права та суміжних прав 79

§41. Право промислової власності (патентне право) 82

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

§42. Загальна характеристика особистих немайнових прав фізичної особи 85

§43. Види особистих немайнових прав 86

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

§44. Договір, поняття, форма та види 91

§45. Укладання, зміна та розірвання договору 94

§46. Поняггя та система зобов'язань. Сторони у зобов'язанні 97

§47. Підстави виникнення зобов'язань 99

§48. Види забезпечення виконання зобов'язань 100

§49. Припинення зобов'язань 104

§50. Цивільно-правова відповідальність: поняття, форми, підстави звільнення від

відповідальності 106

ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

§51. Поняття, юридична характеристика та зміст договору купівлі-продажу 111

§52. Договір роздрібної купівлі-продажу 115

§53. Деякі види договору роздрібної купівлі-продажу 117

§54. Договір поставки 119

§55. Договір міни (бартеру) 120

§56. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 121

§57. Поняття та юридична характеристика договору дарування. Пожертва 122

§58. Договір ренти 126

§59. Договір довічного утримання 128

§60. Договір найму (оренди) 130

§61. Договір прокату 133

§62. Найм (оренда) земельної ділянки 135

§63, Найм будівлі або іншої капітальної споруди 138

§64. Найм (оренда) транспортного засобу 140

§65. Договір лізингу 141

§66. Договір найму житла 145

§67. Договір позички 147

§68. Договір підряду 150

§69. Договір побутового підряду 153

§70. Договір будівельного підряду 155

§71. Загальна характеристика договорів про надання послуг 158

§72. Правове регулювання перевезень 159

§73. Загальна характеристика договору перевезення вантажу 161

§74. Відповідальність за невиконання умов договору перевезення вантажу. Підстави звільнення

перевізника від відповідальності 163

§75. Договір перевезення пасажира та багажу 164

§76. Договір транспортного експедирування 166

§77. Договір зберігання 168

§78. Спеціальні види зберігання 170

§79. Поняття та види страхування. Основні страхові поняття 173

§80. Договір страхування 174

§81. Договір доручення 177

§82. Договір комісії 179

§83. Договір управління майном 181

§84. Договір позики 184

§85. Кредитний договір ?85

§86. Договір банківського вкладу 187

§87. Договір банківського рахунка 189

§88. Договір факторингу 191

§89. Загальні положення про розрахунки ]93

§90. Договір комерційної концесії 199

§91. Загальні положення про спільну діяльність 202

HЕДОГОВІ PH 1 ЗОБОВ ЯЗАННЯ

§92. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу 205

§93. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу 207

§94. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу

дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду 211

§95. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми особами 212

§96. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою 215

§97. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної

цивільної дієздатності 217

§98. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав 218

§99. Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена 219

§ 100. Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою, яка не усвідомлювала значення

своїх дій та (або) не могла керувати ними 220

§101. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою 221

§ 102. Поняття, ознаки та класифікація джерел підвищеної небезпеки 222

§103. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки 224

§104. Підстави звільнення власника джерела підвищеної небезпеки від відповідальності 225

§ 105. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи 226

§106. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи 227

§ 107. Підстави збільшення (зменшення) розміру відшкодування шкоди, пов'язаної із каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я 228

§ 108. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого 229

§109. Відшкодування потерпілому додаткових витрату зв'язку з ушкодженням здоров'я 231

§110. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину 232

§111. Відшкодування моральної шкоди 234

СПАДКОВЕ ПРАВО

§112. Поняття спадкування. Спадщина 236

§ 113. Час і місце відкриття спадщини 237

§ 114. Усунення від права на спадкування 238

§115. Особливості спадкування окремих видів майна 239

§ 116. Спадкування за заповітом 240

§ 117. Види заповідальних розпоряджень 242

§118. Види заповітів 243

§ 119. Виконання заповіту 244

§ 120. Право на обов'язкову частку у спадщині 245

§121. Спадкування за законом 246

§122. Спадкування за правом представлення 247

§123. Прийняття та відмова від спадщини 248

§124. Оформлення права на спадщину 250

§125. Спадковий договір 251

Ответим на все вопросы:
Имя (обязательно)

E-mail (обязательно)

Телефон

Вопрос

Научно-практические комментарии